Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By songthan_tp2000
#750467 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Củng cố và phát triển thị trường tại công ty ứng dụng kỹ thuật và thương mại Á Châu
KILOBOOK.COM
Tr−êng ®¹i häc Th−¬ng M¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
§µo minh Ph−íc Khoa QTDN - Líp K35-A8
1
Hµ Néi: 05-2003


Lêi nãi ®Çu
Kinh tÕ thÞ tr−êng víi t×nh h×nh c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, ®ßi hái mçi
chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp th−¬ng m¹i nãi
riªng. Ph¶i biÕt ph¸t huy mäi lç lùc v−¬n lªn, t¹o chç ®øng cho m×nh trªn
th−¬ng tr−êng ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Muèn lµm ®−îc ®iÒu nµy th× c¸c
doanh nghiÖp ph¶i biÕt t×m mäi c¸ch ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô, tõ ®ã më
réng thÞ phÇn cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr−êng, n©ng cao uy tÝn, vÞ thÕ cña
doanh nghiÖp.
Cã thÓ nãi, ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ vµ c«ng t¸c ph¸t triÓn thÞ tr−êng
lu«n g¾n liÒn søc sèng cña mét doanh nghiÖp. Mäi nç lùc ho¹t ®éng trªn
th−¬ng tr−êng cña doanh nghiÖp chØ nh»m vµo mét h−íng ®Ých duy nhÊt lµ
®Èy m¹nh doanh sè më réng thÞ tr−êng tiªu thô, nhê ®ã hµng ho¸ ®−îc
chuyÓn thµnh tiÒn, thùc hiÖn vßng chu chuyÓn vèn trong doanh nghiÖp vµ chu
chuyÓn tiÒn tÖ trong x· héi, ®¶m b¶o phôc vô cho c¸c nhu cÇu x· héi.
Nh− vËy, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn thÞ tr−êng trªn c¬ së ®Èy m¹nh ho¹t ®éng
tiªu thô hµng ho¸ lµ mét kh©u hÕt søc quan träng, lµ mét yªu cÇu th−êng
xuyªn vµ cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh tíi sù ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp, lµ
con ®−êng c¬ b¶n ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, thùc hiÖn c¸c môc tiÒu
cña doanh nghiÖp.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty INCOM em ®· lùa chän ®Ò tµi :” Mét
sè biÖn ph¸p nh»m cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ tr−êng cña doanh nghiÖp th−¬ng
m¹i” víi môc ®Ých ®i s©u t×m hiÓu, nghiªn cøu qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, kinh
doanh cña C«ng ty vµ ph©n tÝch kü c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng tíi thÞ tr−êng tiªu
thô, tõ ®ã ®−a ra c¸c gi¶i ph¸p thÝch hîp víi c«ng t¸c ph¸t triÓn thÞ tr−êng cña
C«ng ty.
Ổn định và phát triển thị trường trên cơ sở đẩy mạnh hđ tiêu thụ hàng hóa là 1 khâu hết sức quan trọng, là 1 yêu cầu thường xuyên và có tính chất quyết định tới
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement