Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Afham
#750465 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Lợi nhuận và biện pháp tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Thái Thụy
KILOBOOK.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp

TrÞnh ThÞ Thu H−¬ng - Líp: 705

Ch−¬ng I
Lý luËn chung vÒ lîi nhuËn

I. Lîi nhuËn vµ vai trß cña lîi nhuËn ®èi víi c¸c doanh
nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng

1. Kh¸i niÖm vÒ lîi nhuËn
Lîi nhuËn lµ kÕt qu¶ tµi chÝnh cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh hµng ho¸, dÞch vô. Lµ chØ tiªu chÊt l−îng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ
cña c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp.
Tõ ®©y ta thÊy r»ng lîi nhuËn lµ kÕt qu¶ tµi chÝnh cuèi cïng, nã chÝnh lµ
phÇn gi¸ trÞ s¶n phÈm cña lao ®éng thÆng d− v−ît qu¸ phÇn gi¸ trÞ s¶n phÈm cña
lao ®éng tÊt yÕu mµ doanh nghiÖp bá ra, tõ gãc ®é cña doanh nghiÖp th× lîi
nhuËn lµ sè tiÒn chªnh lÖch gi÷a doanh thu vµ chi phÝ mµ doanh nghiÖp ph¶i bá
ra ®Ó ®¹t ®−îc doanh thu ®ã.
Néi dung cña lîi nhuËn bao gåm:
* Lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh, dÞch vô vµ ho¹t ®éng tµi chÝnh: Lµ
sè lîi nhuËn thu ®−îc tõ ho¹t ®éng kinh doanh, dÞch vô vµ thu ®−îc tõ ho¹t
®éng tµi chÝnh th−êng xuyªn cña doanh nghiÖp
* Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kh¸c: Lµ sè lîi nhuËn doanh nghiÖp cã thÓ thu
®−îc tõ ho¹t ®éng kh«ng th−êng xuyªn, kh«ng l−êng tr−íc ®−îc nh− lîi nhuËn
tõ viÖc thanh lý c¸c tµi s¶n cè ®Þnh, thu tiÒn ph¸t sinh do kh¸ch hµng vi ph¹m
hîp ®ång ...
2. Vai trß vµ ý nghÜa cña lîi nhuËn trong doanh nghiÖp
Lîi nhuËn doanh nghiÖp cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi toµn bé ho¹t ®éng cña
doanh nghiÖp, v× nã cã t¸c ®éng ®Õn tÊt c¶ mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, cã
¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. ViÖc phÊn ®Êu
thùc hiÖn ®−îc chØ tiªu lîi nhuËn lµ ®iÒu quan träng ®¶m b¶o cho t×nh h×nh tµi
chÝnh doanh nghiÖp ®−îc æn ®Þnh v÷ng ch¾c.

phấn đấu để có lợi nhuận và tối đa hóa lợi nhuận là mối quan tâm hàng đầu của các DN sxkd, nó có tính chất quyết định tới sự sống còn và phát triển của mọi DN
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement