Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ngocxit_vn
#750460 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số kiên nghị nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương tại Công ty thiết bị điện Hồng Phúc
KILOBOOK.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Mai Ngäc S¬n – 2000A1196


2
Ch−¬ng i
Ph©n tÝch Thùc tr¹ng c¸c h×nh thøc tr¶ l−¬ng t¹i
C«ng ty thiÕt bÞ ®iÖn Hång Phóc

I. vÊn ®Ò TiÒn l−¬ng trong doanh nghiÖp

1. Kh¸i niÖm tiÒn l−¬ng trong doanh nghiÖp.
Loµi ng−êi ®· tr¶i qua n¨m h×nh th¸i kinh tÕ x· héi, tõ chÕ ®é c«ng h÷u
n« lÖ sang chÕ ®é XHCN, nh−ng ë thêi kú nµo, chÕ ®é nµo th× c¸i ®Ých cuèi cïng cña lao ®éng ®Òu lµ phôc vô tho¶ m·n cho c¸c nhu cÇu cña m×nh tõ bËc thÊp tíi bËc cao. Sù tho¶ m·n c¸c nhu cÇu nµy chÝnh lµ sù bï ®¾p hao phÝ søc lao ®éng ®· bá ra trong qu¸ tr×nh sö dông nã. §ã chÝnh lµ c¸i gi¸ cña søc lao
®éng ®· bá ra mµ bÊt kú h×nh thøc nµo ng−êi ta còng hiÓu lµ tiÒn l−¬ng.
TiÒn l−¬ng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ søc lao ®éng, lµ gi¸ c¶ cña
søc lao ®éng mµ ng−êi sö dông lao ®éng ph¶i tr¶ ng−êi cung øng søc lao ®éng tu©n theo nguyªn t¾c cung cÇu, gi¸ c¶ thÞ tr−êng vµ ph¸p luËt hiÖn hµnh cña nhµ n−íc.
2. Chøc n¨ng cña tiÒn l−¬ng
Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, tiÒn l−¬ng thùc hiÖn hai chøc n¨ng:

- VÒ ph−¬ng diÖn x· héi:
Mçi ng−êi lao ®éng trong doanh nghiÖp khi lµm
viÖc ®Òu cã môc ®Ých vµ hÇu hÕt môc ®Ých ®Çu tiªn lµ tiÒn l−¬ng ph¶i nu«i sèng ®−îc b¶n th©n hä ®Ó tõ ®ã míi cã kh¶ n¨ng duy tr× nßi gièng cho x· héi, v× vËy cÇn ph¶i tÝnh cô thÓ chÝnh s¸ch tiÒn l−¬ng, quy ®Þnh møc tèi thiÓu vµ møc c¬ b¶n cho ng−êi lao ®éng. Møc l−¬ng tèi thiÓu ®−îc Ên ®Þnh theo gi¸ sinh ho¹t, ®¶m b¶o cho ng−êi lao ®éng lµm c«ng viÖc ®¬n gi¶n nhÊt trong ®iÒu kiÖn b×nh th−êng bï ®¾p søc lao ®éng gi¶n ®¬n vµ mét phÇn tÝch luü t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng.

- VÒ ph−¬ng diÖn kinh tÕ:
TiÒn l−¬ng lµ mét ®ßn bÈy kinh tÕ cã t¸c dông
kÝch thÝch lîi Ých vËt chÊt ®èi víi ng−êi lao ®éng, lµm cho hä v× lîi Ých cña b¶n
th©n vµ gia ®×nh mµ lao ®éng mét c¸ch tÝch cùc víi chÊt l−îng cao. C¸c chñ
Tiền lương luôn là vấn đề được xã hội quan tâm bởi ý nghĩa kinh tế xã hội to lớn của nó. Đối với người lao động, tiền lương là nguồn thu nhập quan trọng nhất gi
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online