Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lieuthuocchotraitim_zh94
#750459 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp huy động và quản lý điều hành vốn tại chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển Hà Giang
KILOBOOK.COM

Kho¸ luËn tèt nghiÖp

NguyÔn ThÞ HiÒn DÞu

2
Môc lôc
Môc lôc
Môc lôc
Môc lôc

Lêi më ®Çu ..............................................................................................................................5 1/ TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi ......................................................................................................5 2/ Môc ®Ých nghiªn cøu ............................................................................................................6 3/ §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu ...................................................................................6 4/ Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ...................................................................................................7 5/ Nh÷ng ®ãng gãp cña kho¸ luËn .....................................................................................7 6/ KÕt cÊu cña kho¸ luËn .........................................................................................................7 Ch−¬ng I:
vèn vµ c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i Chi nh¸nh Quü
hç trî ph¸t triÓn Hµ giang

..................................................................................... 9
I. Vèn huy ®éng vµ vai trß cña vèn huy ®éng ®èi víi ho¹t ®éng cña Chi
nh¸nh Quü HTPT Hµ giang...................................................................................................9 1/ Quü HTPT vµ vèn huy ®éng cña Quü HTPT .............................................................9 1.1. Quü HTPT vµ kh¸i qu¸t ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh Quü HTPT Hµ giang..........9
1.2. Nguån vèn huy ®éng vµ h×nh thøc huy ®éng vèn cña Chi nh¸nh Quü HTPT
Hµ giang..........................................................................................................................................10 1.2.1.
Kh¸i niÖm nguån vèn huy ®éng ................................................................................10
1.2.2.
Nguån vèn Chi nh¸nh ®−îc huy ®éng ....................................................................10
1.2.3.
C¸c h×nh thøc huy ®éng vèn cña Chi nh¸nh Quü ............................................11
2/ C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn c«ng t¸c huy ®éng vèn cña Chi nh¸nh Quü HTPT Hµ giang..........................................................................................................................20 2.1. M«i tr−êng kinh doanh ....................................................................................................20
2.2. ChÝnh s¸ch l·i suÊt ............................................................................................................20
2.3. Nh©n tè kh¸ch hµng ........................................................................................................ 22
2.4. Nh©n tè vÒ tæ chøc kü thuËt ......................................................................................... 23
2.5. Nh©n tè vÒ t©m lý x· héi ............................................................................................... 24
Quỹ hỗ trợ phát triển là một tổ chức tài chính của nhà nước trực thuộc chính phủ, có chức năng huy động vốn trung hạn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement