Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By mactructhu
#750446 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp chủ yếu tăng cường hoạt độngt iêu thụ tại Công ty Xăn dầu Hà Giang
KILOBOOK.COM

2
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc tiªu thô ë C«ng ty X¨ng dÇu Hµ Giang Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu t¨ng c−êng ho¹t ®éng tiªu thô ë C«ng ty
X¨ng dÇu Hµ Giang.

Do thêi gian thùc tËp t¹i doanh nghiÖp cßn Ýt, tr×nh ®é lý luËn còng nh−
kinh nghiÖm thùc tÕ cßn h¹n chÕ vµ lÇn ®Çu tiªn nghiªn cøu viÕt mét vÊn ®Ò kh¸ míi mÎ, nªn kho¸ luËn cña em còng kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®−îc ý kiÕn quÝ b¸u bæ xung ®ãng gãp cña c¸c ThÇy c«, cïng toµn thÓ b¹n ®äc ®Ó kho¸ luËn cña em ®−îc hoµn chØnh vµ cã ý nghÜa thùc tiÔn h¬n.
Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c ®Õn c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o vµ c¸n bé
c¸c phßng ban cña C«ng ty X¨ng dÇu - Hµ Giang, c¸c ThÇy C« tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n ®Æc biÖt lµ ThÇy gi¸o, TiÕn sü NguyÔn Ngäc HuyÒn ®· nhiÖt t×nh h−íng dÉn, truyÒn thô kiÕn thøc vµ gióp ®ì ph−¬ng ph¸p ®Ó em sím hoµn thiÖn kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy.


Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.

Hµ Giang, ngµy 10 th¸ng 06 n¨m 2004
Sinh viªnPh¹m V¨n Thuû


Tiêu thụ sản phẩm là một trong sáu chức năng hoạt động cơ bản của doanh nghiệp: tiêu thụ, sản xuất, hậu cần kinh doanh, tài chính, kế toán và quản trị doanh ngh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement