Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By justice_weasley
#750438 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả nang tiêu thụ sản phẩm tại Công ty thiết bị và phát triển chất lượng
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Hoµng ThÞ Thanh T©m - Qu¶n lý kinh tÕ 42A

2
`Ch−¬ng I
lý luËn vÒ tiªu thô s¶n phÈm vµ ho¹t ®éng
Marketing trong tiªu thô s¶n phÈm

I. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña tiªu thô s¶n phÈm trong
ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp
1.
Kh¸i niÖm
Theo quan ®iÓm Marketing : tiªu thô s¶n phÈm lµ qu¶n trÞ hÖ thèng kinh
tÕ vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn tæ chøc cã liªn quan ®Õn viÖc ®iÒu hµnh vµ vËn
chuyÓn hµng ho¸, tõ ng−êi s¶n xuÊt ®Õn ng−êi tiªu dïng víi ®IÒu kiÖn hiÖu
qu¶ tèi ®a.
Theo quan ®iÓm cña c¸c nhµ kinh tÕ : tiªu thô lµ giai ®o¹n cuèi cña qu¸
tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua tiªu thô mµ thùc hiÖn ®−îc gi¸ trÞ vµ
gi¸ trÞ sö dông.
Ngoµi ra cßn cã rÊt nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n
phÈm d−íi rÊt nhiÒu khÝa c¹nh kh¸c nhau.
§Æc tr−ng lín nhÊt cña viÖc tiªu thô hµng ho¸ lµ s¶n xuÊt ra ®Ó b¸n.
Do ®ã kh©u tiªu thô s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng kh©u cùc kú quan
träng cña qu¸ tr×nh t¸I s¶n xuÊt x· héi. §©y lµ cÇu nèi trung gian gi÷a
mét bªn lµ s¶n xuÊt víi mét bªn lµ tiªu dïng. Qu¸ tr×nh tiªu thô chØ kÕt
thóc khi qu¸ tr×nh thanh to¸n gi÷a ng−êi mua vµ ng−êi b¸n diÔn ra
nh»m chuyÓn quyÒn së h÷u hµng ho¸. §Ó ®¸p øng yªu cÇu kh¸ch hµng
vÒ s¶n phÈm doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn rÊt nhiÒu nghiÖp vô s¶n xuÊt
ë c¸c kh©u bao gåm : ph©n lo¹i, lªn nh·n hiÖu bao hµng , bao gãi vµ
chuÈn bÞ c¸c l« hµng ®Ó xuÊt b¸n vµ vËn chuyÓn theo yªu cÇu cña
kh¸ch hµng. §Ó thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô nµy ®ßi hái ph¶i tæ chøc lao
®éng hîp lý lao ®éng trùc tiÕp ë c¸c kho hµng vµ tæ chøc tèt c«ng t¸c
nghiªn cøu thÞ tr−êng, nghiªn cøu nhu cÇu vÒ hµng ho¸ vµ chñng lo¹i
s¶n phÈm cña doanh nghiÖp.
Nh− vËy, tiªu thô s¶n phÈm lµ tæng thÓ c¸c gi¶i ph¸p nghiªn cøu vµ
n¾m b¾t nhu cÇu thÞ tr−êng. Nã bao gåm c¸c ho¹t ®éng:t¹o nguån,
chuÈn bÞ hµng ho¸, tæ chøc m¹ng l−íi b¸n hµng, xóc tiÕn b¸n hµng víi
nhiÒu ho¹t ®éng hç trî cho viÖc thùc hiÖn dÞch vô sau b¸n hµng.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ho¹t ®éng tiªu thô kh«ng chØ ®¬n gi¶n
lµ qu¸ tr×nh chuyÓn quyÒn së h÷u hµng ho¸ ®Õn kh¸ch hµng mµ nã lµ
mét qu¸ tr×nh bao gåm nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau tõ viÖc nghiªn cøu
nhu cÇu, t×m nguån hµng, tæ chøc bµn hµng, xóc tiÕn b¸n hµng … cho
®Õn c¸c dÞch vô sau b¸n nh−: chuyªn chë, b¶o hµnh, t− vÊn kü thuËt,
l¾p ®Æt…
Tiêu thụ sản phẩm dịch vụ là một trong những chức năng quan trọng của haotj động sản xuất kinh doanh.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement