Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hieuconstant
#750437 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tịa CÔng ty Vật liệu nổ Công nghiệp
KILOBOOK.COM
Luận văn tèt nghiÖp
Phạm Văn Đăng
QTKDTH 42A
2
Ch−¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô t¹i c«ng ty vËt
liÖu næ c«ng nghiÖp
…………………………………………………………...54

I §Þnh h−íng cña c«ng ty VËt liÖu næ c«ng nghiÖp
…………...…………….54
1.1 Kế hoạch phát triển chung ………………………………………………..54
1.2
M

t số môc tiªu chÝnh
……………………………………………………56
II Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô t¹i c«ng ty
Vật liệu nổ
công nghiệp ……...………………………………………………………...…60
2.1 Nhãm gi¶i ph¸p vÒ s¶n phÈm
……..……………………………………...60
2.2 Nhãm gi¶i ph¸p vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm
……..……………………64
2.3 Nhãm gi¶i ph¸p vÒ c«ng t¸c tæ chứ
c
…………………….……………….71
KẾT LUẬN
Tiêu thụ sản phẩm là một trong sáu chức năng hoạt động cơ bản của doanh nghiệp, bao gồm: tiêu thụ, sản xuất, hậu cần, kinh doanh, tài chính, kế toán và quản trị
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement