Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By be_ma
#750436 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nhằm hoà thiện bộ máy quản lý ở công ty điện lực hà Nội
KILOBOOK.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp2
h−íng tËp trung hiÖn ®¹i ph©n cÊp m¹nh xuèng c¸c xÝ nghiÖp, ®¬n vÞ c¬ së, øng
dông c¸c tiÕn bé cña c«ng nghÖ th«ng tin vµ c¸c gi¶i ph¸p míi vµo kh©u qu¶n
lý, n©ng cao chÊt l−îng phôc vô kh¸ch hµng”, nªn viÖc c¶i tiÕn l¹i bé m¸y qu¶n
lý cña c«ng ty ®ang lµ nhu cÇu cÇn gi¶i quyÕt.
§Ó ®¸p øng ®−îc chiÕn l−îc kinh doanh trong thêi gian tíi vµ kh¾c phôc
nh÷ng tån t¹i cña bé m¸y qu¶n lý hiÖn hµnh, viÖc hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé
m¸y qu¶n lý lµ tÊt yÕu kh¸ch quan vµ lµ nhu cÇu cÊp b¸ch.
NhËn thøc ®−îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, còng
nh− xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thùc tÕ, t«i xin chän ®Ò tµi: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m
hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý ë C«ng ty §iÖn lùc Hµ Néi .
2.
Môc tiªu nghiªn cøu.
-
Nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña doanh
nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng.
-
Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty §iÖn lùc Hµ Néi.
-
§Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty.
3.
§èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu.
-
§èi t−îng
: Nghiªn cøu bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty §iÖn lùc Hµ Néi, trong
®ã tËp trung vµo nghiªn cøu hÖ thèng chøc n¨ng nhiÖm vô; m« h×nh tæ chøc
bé m¸y qu¶n lý; c¬ chÕ vËn hµnh cña bé m¸y qu¶n lý vµ tæ chøc lao ®éng bé
m¸y qu¶n lý.
-
Ph¹m vi
: LuËn v¨n tËp trung nghiªn cøu vÒ bé m¸y qu¶n lý cña c¬ quan
C«ng ty §iÖn lùc Hµ Néi thuéc Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam.
4.
Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu.
-
C¬ së ph−¬ng ph¸p luËn: Dùa trªn c¬ së chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vµ chñ
nghÜa duy vËt lÞch sö.
Bất kỳ một tổ chức, doanh nghiệp nào đều có những mục tiêu riêng cảu mình. Để mục tiêu đó có thể thực hiện được đòi hỏi phải có sự lãnh đạo thống nhất của bộ má
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement