Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By duck_lee
#750434 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Quản lý tiền lương và tiền cồn tại Công ty KTCT thuỷ lợi La Khê
KILOBOOK.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
SV: NguyÔn ThÞ Ph−¬ng Nga

K45 QTKD
Em xin ch©n thµnh bµy tá lßng biÕt ¬n cña m×nh tíi c« gi¸o NguyÔn ThÞ
Anh §µo, ng−êi ®· h−íng dÉn vµ chØ b¶o cho em.
Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña c¸c b¸c, c¸c c« trong
C«ng ty KTCT Thñy lîi Hµ T©y ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em hoµn thµnh khãa luËn cña m×nh.
MÆc dï ®· cè g¾ng song do sù h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc vµ thêi gian nghiªn
cøu nªn ®Ò tµi cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®−îc sù quan t©m ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o ®Ó ®Ò tµi cña em ®−îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Sinh viªn
: NguyÔn ThÞ Ph−¬ng Nga
K45 - QTKD
CHương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tiền c và tiền lương. Chương 2: Thực trạng công tác quản lý tiền lương tiền công tại công ty. Chương 3: Phương hướng và
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement