Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ngoctuyet_th207
#750433 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông tại Tỉnh Hà Giang gia đoạn 2003 - 2005
KILOBOOK.COM

kho¸ luËn tèt nghiÖp

hoµng v¨n ga khoa qtkd - §¹i häc kinh tÕ quèc d©n
2
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu
3
Ch−¬ng I: Giíi thiÖu b−u ®iÖn tØnh Hµ Giang
4
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn
4
2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ B−u ®iÖn tØnh
8
3. C¸c thµnh tùu chñ yÕu B−u ®iÖn tØnh Hµ Giang ®· ®¹t ®−îc
15
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t
triÓn m¹ng l−íi viÔn th«ng Hµ Giang
22
1. §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt chñ yÕu ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch ë B−u ®iÖn tØnh Hµ Giang
22
2. §¸nh gi¸ c«ng t¸c x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l−íi viÔn th«ng
28
Ch−¬ng III: Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l−íi
viÔn th«ng t¹i b−u ®iÖn Hµ Giang
43
1. §Þnh h−íng chung
43
2. C¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn m¹ng l−íi viÔn th«ng
47
3. KiÕn nghÞ
53
KÕt luËn
66
Tµi liÖu tham kh¶o
67
Trong thời đại thông tin xã hội loài người, nhu cầu thông tin ngày càng tăng nhanh. Viễn thông đã trở thành một ngành quan trọng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement