Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thuyphuong2310
#750431 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chi phí sản xuất điều kiện và các giải pháp hạ thấp chi phí sản xuất kinh daonh tại Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

2
Trang cïng sù gióp ®ì tËn t×nh cña B¸c Thµnh - kÕ to¸n tr−ëng C«ng ty, c¸c
b¸c, c¸c c« chó, anh chÞ ë phßng kÕ to¸n cña C«ng ty, song do nhËn thøc vµ
tr×nh ®é cã h¹n, thêi gian thùc tÕ ch−a nhiÒu nªn b¶n chuyªn ®Ò cña em kh«ng
tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt vµ thiÕu sãt. EM rÊt mong muèn vµ xin ch©n
thµnh tiÕp thu ý kiÕn ®ãng gãp, bæ sung cña C«ng ty cïng gi¸o viªn h−íng dÉn
®Ó b¶n chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña em ®−îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Quý C«ng ty vµ c« gi¸o h−íng dÉn ®· gióp
em hoµn thµnh b¶n chuyªn ®Ò tèt nghiÖp mét c¸ch tèt nhÊt.
Công ty bóng đèn phích nước Rạng ĐÔng là một cơ quan trực thuộc Bộ Công nghiệp, khối lượng sản phẩm sản xuất ra rất lớn, đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement