Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thanhloan1404
#750430 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH GIang Sơn
KILOBOOK.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp Bïi V¨n ThÝch - Líp QTKD 32
Ch−¬ng I
Giíi thiÖu C«ng ty TNHH Giang S¬n

1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty
C«ng ty TNHH Giang S¬n lµ mét doanh nghiÖp d©n doanh ®−îc thµnh
lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 154/UB-Q§ ngµy 24/9/1998 cña UBND tØnh Hµ
Giang, tiÒn th©n cña C«ng ty TNHH Giang S¬n lµ xÝ nghiÖp x©y l¾p S¬n H¶i
ra ®êi tõ n¨m 1993.
Trô së chÝnh cña C«ng ty TNHH Giang S¬n lóc ®Çu míi thµnh lËp ®Æt t¹i
sè nhµ 251 tæ 8 – ph−êng TrÇn Phó – thÞ x· Hµ Giang. Sau 4 n¨m, trô së
chÝnh cña C«ng ty TNHH Giang S¬n ®−îc chuyÓn sang tæ 30 Ph−êng Minh
Khai – thÞ x· Hµ Giang víi toµ nhµ khang trang h¬n, ®−îc x©y 5 tÇng, diÖn
tÝch sö dông lµ 780 m
2
.
C«ng ty TNHH Giang S¬n ra ®êi trong bèi c¶nh tØnh Hµ Giang cßn bén
bÒ khã kh¨n do võa míi ®−îc t¸i lËp l¹i. Víi sù ph¸t triÓn chung cña tØnh nhµ,
C«ng ty TNHH Giang S¬n còng kh«ng ngõng lín m¹nh. Qu¸ tr×nh kinh
doanh cña C«ng ty ®· ®¸p øng yªu cÇu vÒ quy m« s¶n xuÊt, kh«ng ngõng t¨ng
c−êng n¨ng lùc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, do ®ã s¶n xuÊt kinh doanh
ngµy cµng cã l·i, thu nhËp cña ng−êi lao ®éng ngµy cµng ®−îc n©ng lªn vµ
C«ng ty còng ®ãng gãp ngµy cµng nhiÒu cho x· héi.
Víi sù ph¸t triÓn ®i lªn phôc vô cho nÒn kinh tÕ ®Þa ph−¬ng, C«ng ty
TNHH Giang S¬n ®· ®¨ng ký vµ më réng thªm c¸c ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh
doanh:
- X©y dùng d©n dông, x©y dùng giao th«ng cÇu ®−êng, x©y dùng thuû
lîi, x©y dùng ®−êng ®iÖn ®Õn 35 kv
- Kh¶o s¸t, th¨m dß, khai th¸c chÕ biÕn vµ mua b¸n kho¸ng s¶n
Vốn là yếu tố sản xuất đầu tieenc ủa mỗi doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là một nhiệm vụ trung tâm cuat công tác quản lý tài chính doanh nghiệp
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement