Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhocconvuitinh_9_1
#750428 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xây dựng chiến lược phát triển thị trường của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cơ khí Hà Nội trong gia đoạn 2005 - 2015
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
SV: TrÇn §øc Th¾ng

Líp C«ng nghiÖp 44 A
sÏ phÇn nµo ®ã hç trî tÝch cùc cho c«ng ty thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh cña m×nh.
NhËn thÊy tÇm quan träng cña thÞ tr−êng ®èi víi c¸c c«ng ty, ®Æc biÖt lµ
thÞ tr−êng ®Çu ra cho c¸c s¶n phÈm. T«i ®· triÓn khai x©y dùng ®Ò tµi: "X©y
dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn thÞ tr−êng cña C«ng ty TNHH Nhµ n−íc mét
thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi trong giai ®o¹n 2005-2015".

B»ng c¸ch vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trªn ghÕ nhµ tr−êng, kÕt
hîp víi nh÷ng kiÕn thøc thu thËp ®−îc trong thùc tÕ t«i hy väng sÏ gióp ®−îc
phÇn nµo ®ã trong viÖc x©y dùng chiÕn l−îc kinh doanh vµ thùc hiÖn chiÕn l−îc thÞ tr−êng cña C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì quý b¸u cña GVC NguyÔn Ngäc
§iÖp ®· h−íng dÉn t«i trong qu¸ tr×nh x©y dùng ®Ò tµi, c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng Tæ chøc C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp t«i trong viÖc t×m tµi liÖu, cã nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u phôc vô cho ®Ò tµi.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! §Ò tµi cña t«i ®−îc x©y dùng gåm ba phÇn chia ra lµm ba ch−¬ng víi
néi dung nh− sau:
Ch−¬ng I: Tinh h×nh ph¸t triÓn thÞ tr−êng cña C«ng ty TNHH Nhµ n−íc
mét thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi trong giai ®o¹n 1996-2005.
Ch−¬ng II: X©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn thÞ tr−êng cña C«ng ty
TNHH Nhµ n−íc mét thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi trong giai ®o¹n 2006-2015.
Ch−¬ng III: Nh÷ng gi¶i ph¸p thùc hiÖn chiÕn l−îc ph¸t triÓn thÞ
tr−êng cña C«ng ty TNHH Nhµ n−íc mét thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi giai
®o¹n 2006-2015.

Mäi bµi viÕt th−êng cßn cã nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. §Ó hoµn thiÖn bµi
viÕt h¬n t«i xin ch©n thµnh mong nhËn ®−îc ý kiÕn ®ãng gãp cho bµi viÕt.

Ngày nay trong nền kinh tế thị trường, quyền tự chủ kinh doanh được trao cho các doanh nghiệp, các doanh nghiệp có điều kiện phát huy sức mạnh sáng tạo, năng lự
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement