Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Gofried
#750424 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng
KILOBOOK.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp Mai Quang Hîp
Qu¶n trÞ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l−u ®éng
2
Ch−¬ng 2: thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông vèn l−u
®éng t¹i C«ng ty vËt t− kü thuËt xi m¨ng- tæng c«ng ty xi m¨ng viÖt nam

30
2.1 - Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty
30
2.1.1 - Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty vËt t−
kü thuËt xi m¨ng – Tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt nam
30
2.1.2 – Mét sè ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty
31
2.1.2.1– Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban trong C«ng
ty
31
2.1.2.2- §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty
33
2.1.2.3– §Æc ®iÓm vÒ c¬ cÊu bé m¸y tæ chøc
36
2.1.2.4- §Æc ®iÓm vÒ vèn cña C«ng ty
37
2.2 – Thùc tr¹ng qu¶n trÞ Vèn l−u ®éng cña C«ng ty vËt t− kü thuËt Xi m¨ng
38
2.2.1 – C¬ cÊu Vèn l−u ®éng
38
2.2.2 – C¬ cÊu nguån Vèn l−u ®éng
41
2.3 – Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhu cÇu Vèn l−u ®éng t¹i C«ng ty
44
2.4 – Néi dung qu¶n trÞ Vèn l−u ®éng t¹i C«ng ty
45
2.4.1 – Qu¶n trÞ vèn b»ng tiÒn
45
2.4.2 – Qu¶n trÞ hµng tån kho dù tr÷
47
2.4.3 – Qu¶n trÞ kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶
48
2.4.4 – Qu¶n trÞ vèn l−u ®éng kh¸c
50
2.5 – C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh qu¶n trÞ Vèn l−u ®éng t¹i C«ng ty vËt t− kü thuËt Xi m¨ng
51
Ch−¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn
qu¶n trÞ Vèn l−u ®éng t¹i C«ng ty vËt t− kü thuËt Xi m¨ng
56
3.1 - §¸nh gi¸ −u , nh−îc ®iÓm cña qu¶n trÞ Vèn l−u ®éng
56
3.1.1 - ¦u ®iÓm
56
3.1.2 – Nh−îc ®iÓm
58
3.2 – Ph−¬ng h−íng cña C«ng ty trong thêi gian tíi
59
3.2.1 – Ph−¬ng h−íng cña C«ng ty trong s¶n xuÊt KD
59
trong nền KTTT, bất kỳ DN nào muốn tiến hành hoạt động kinh doanh đòi hỏi phải có 1 lượng vốn lưu động nhất định như tiền đề bắt buộc
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement