Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ntthuy151
#750408 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty may thăng long 2000-20005
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Vò ThÞ Thanh HuyÒn

Líp: Thèng kª 44QN
Ch−¬ng I
Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty cæ phÇn may Th¨ng long

- Tªn c«ng ty: C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long - Tªn giao dÞch quèc tÕ: Thang Long Garment Company (Thaloga) - Lo¹i h×nh doanh nghiÖp: C«ng ty cæ phÇn - C¬ quan qu¶n lý cÊp trªn: Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam - Ngµnh, nghÒ kinh doanh: may mÆc, gia c«ng may mÆc -Trô së chÝnh: 250 Minh Khai - QuËn Hai Bµ Tr−ng - Hµ Néi. - Sè ®iÖn tho¹i: 84.4.8-623372
- Fax: 84.4.268340 - Trung t©m giao dÞch vµ giíi thiÖu s¶n phÈm: 39 Ng« QuyÒn Hµ Néi - Chi nh¸nh Th¨ng Long t¹i H¶i Phßng: 174 Lª Lai - Ng« QuyÒn - Hµ
Néi.
- Tel: 84.31.48263

1. §iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh ra ®êi:
Sau khi hoµn thµnh c¬ b¶n c«ng viÖc kh«i phôc kinh tÕ, hµn g¾n vÕt
th−¬ng chiÕn tranh, nh©n d©n miÒn B¾c vµ thñ ®« Hµ Néi b−íc vµo thêi kú thùc hiÖn kÕ ho¹ch ba n¨m c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa, b−íc ®Çu ph¸t triÓn kinh tÕ - v¨n ho¸.
NghÞ quyÕt bé chÝnh trÞ ngµy 12/9/1959 kh¼ng ®Þnh: "X©y dùng Hµ Néi
thµnh mét thµnh phè c«ng nghiÖp vµ mét trung t©m kinh tÕ”.
Thùc hiÖn NghÞ quyÕt Bé chÝnh trÞ vµ chñ tr−¬ng cña thµnh uû Hµ Néi;
c¸c cÊp, c¸c ngµnh Thµnh phè ®· kÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c Bé, ngµnh Trung
−¬ng ®Ó x©y dùng m¹ng l−íi c«ng nghiÖp quèc doanh. Trung −¬ng ®Çu t− x©y dùng mét sè nhµ m¸y: C¬ khÝ Hµ Néi, DÖt kim §«ng Xu©n, Cao su Sao
Vµng… N»m trong ®iÒu kiÖn vµ bèi c¶nh lÞch sö ®ã, Bé Ngo¹i th−¬ng (nay lµ
Công ty may thăng long là công ty được thành lập từ trong những năm kháng chiến với bề dày hoạt động lâu năm của mình, công ty đang trên đà phát triển mạnh khẳn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement