Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Peregrine
#750402 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp đẩy mạnh chương trình xóa đói giảm cùng kiệt tại Yên Bái
KILOBOOK.COM

2
Yªn B¸i lµ mét tØnh nghÌo miÒn nói phÝa b¾c cña tæ quèc víi diÖn tÝch tù
nhiªn 6807km
2
, tæng d©n sè gÇn 68 v¹n (theo sè liÖu ®iÒu tra ngµy 1.4.1999)
gåm 30 d©n téc chung sèng tû lÖ hé ®ãi nghÌo lµ19,42%( theo kÕt qu¶ ®iÒu tra ngµy 31.12.2000), ®iÒu kiÖn tù nhiªn kh¾c nghiÖt tr×nh ®é d©n trÝ thÊp, viÖc ch¨m sãc søc khoÎ cho nh©n d©n cßn kÐm, tèc ®é t¨ng d©n sè cßn cao c¸ biÖt cã n¬i cßn gÇn 4%, ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt h¹ tÇng nh−: ®iÖn sinh ho¹t, ®−êng giao th«ng, tr−êng häc, tr¹m ytÕ, chî... cßn thiÕu vµ yÕu kÐm. Nh÷ng yÕu kÐm trªn ®· lµm cho nÒn kinh tÕ cña tØnh chËm ph¸t triÓn, s¶n xuÊt chñ yÕu lµ tù cung tù cÊp. Do vËy xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ®−îc coi lµ nhiÖm vô quan träng hµng ®Çu trong c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tØnh Yªn B¸i nãi riªng vµ cña c¶ n−íc nãi chung. §iÒu nµy ®· ®−îc cô thÓ b»ng nghÞ quyÕt ®¹i héi tØnh §¶ng bé Yªn B¸i lÇn thø 14 n¨m 1996 vµ quyÕt ®Þnh sè 53/Q§-UB cña UBND tØnh ngµy 6.5.1999 vÒ phª duyÖt ch−¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo giai ®o¹n 1999-2005 . Víi quyÕt t©m cña TØnh uû, H§ND, UBND, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ vµ nh©n d©n toµn tØnh th× ch−¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña tØnh Yªn B¸i sÏ cã nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ trong thêi gian tíi vµ ®−a Yªn B¸i hoµ nhËp vµo sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt n−íc.
Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo th×
tØnh Yªn B¸i cßn hiÒu gÆp 1 sè khã kh¨n cÇn th¸o gì nh−: HiÖu qu¶ cña c¸c dù ¸n ch−a cao, tû lÖ hé ®ãi nghÌo cßn lín h¬n so víi trung b×nh cña c¶ n−íc. V× vËy ®Ó thùc hiÖn ®−îc môc tiªu: Gi¶m tû lÖ hé ®ãi nghÌo xuèng cßn 6% vµo n¨m 2005 vµ kh«ng cßn x· nghÌo th× §¶ng bé tØnh Yªn B¸i cßn nhiÒu viÖc ph¶i lµm. Cho nªn Em ®· lùa chän ®Ò tµi thùc tËp "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ch−¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo t¹i Yªn B¸i
".
Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o TS NguyÔn ThÞ Ngäc HuyÒn, chuyªn
viªn TrÇn B×nh Minh vµ c¸c c« chó phßng b¶o trî x· héi thuéc së lao ®éng th−¬ng binh x· héi tØnh Yªn B¸i ®· hÕt lßng gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp nµy.


Thực hiện chủ trương và đường lối của Đảng và NN về phát triển kinh tế xã hội và xóa đói giảm nghèo thì cho đến nay tất cả các tỉnh, thành trong cả nước đã xây
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement