Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hidenam
#750397 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại bưu điện huyện Tủa chùa
KILOBOOK.COM


trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thùc tÕ c¬ së … Do vËy néi dung cña luËn v¨n viÕt lªn
chñ yÕu tËp trung ph©n tÝch mét sè vÊn ®Ò chÝnh lµ ph©n c«ng vµ hiÖp t¸c lao
®éng , ®Þnh møc lao ®éng , tæ chøc vµ phôc n¬i lµm viÖc, ®µo t¹o vµ n©ng cao
tr×nh ®é mäi mÆt cho ng−êi lao ®éng …
§Ó lµm râ nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn luËn v¨n sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p nh− :
- Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp : Th«ng qua ph−¬ng ph¸p nµy ®Ó tËp
hîp vµ ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng t¹i B−u ®iÖn
huyÖn Tña chïa.
- Ph−¬ng ph¸p thèng kª : §−îc sö dông nh− mét c«ng cô ph©n tÝch sã
liÖu ®Ó minh ho¹ c¸c vÊn ®Ò nghiªn cøu .
Néi dung luËn v¨n gåm 3 ch−¬ng ®−îc thÓ hiÖn trong bµi viÕt nh− sau :
* Ch−¬ng 1 : Kh¸i qu¸t vÒ c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng trong doanh nghiÖp .
* Ch−¬ng 2 : Thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng t¹i B−u ®iÖn Tña
chïa(tØnh §iÖn Biªn).
* Ch−¬ng 3 : C¸c biÖn ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng t¹i
B−u ®iÖn Tña chïa( tØnh §iÖn Biªn ).
Qua ®©y t«i xin tr©n träng c¶m ¬n sù tËn t×nh gióp ®ì cña c¸c ThÇy,
C« gi¸o trong Khoa qu¶n trÞ kinh doanh 1, c¶m ¬n sù quan t©m nhiÖt t×nh cña
tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn B−u ®iÖn Tña chïa, c¸c anh, chÞ c¸c phßng ban
B−u ®iÖn tØnh §iÖn Biªn, ®Æc biÖt xin tr©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o TS. TrÇn
Ngäc Minh ®· dµnh thêi gian quý b¸u trùc tiÕp h−íng dÉn t«i hoµn thµnh luËn
v¨n nµy ./.
Sinh viªnVò B¸ T©n

Việc tổ chức lao động sao cho phù hợp với khả năng và trình độ của người lao động, làm cho người lao động phấn khởi hào hứng yên tâm công tác và đật năng suất c
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement