Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By iwish_helovedme_forever
#750394 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty in thương mại dịch vụ ngân hàng
KILOBOOK.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp2
Ch−¬ng 1
vèn l−u ®éng vµ sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ sö
dông vèn l−u ®éng trong c¸c doanh nghiÖp

1.1. Vèn l−u ®éng vµ c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng tíi kÕt cÊu vèn l−u ®éng
trong doanh nghiÖp.
1.1.1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, ph©n lo¹i vèn l−u ®éng.
1.1.1.1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm.
Trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, mçi doanh nghiÖp ®−îc coi nh− mét tÕ bµo
cña nÒn kinh tÕ víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m t¹o ra c¸c s¶n phÈm hµng ho¸, lao vô, dÞch vô cung cÊp cho x· héi. Doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t− tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm lao vô, dÞch vô trªn thÞ tr−êng nh»m môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn.
§Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã
t− liÖu s¶n xuÊt, ®èi t−îng lao ®éng, t− liÖu lao ®éng vµ søc lao ®éng. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp c¸c yÕu tè ®ã ®Ó t¹o ra s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô. Kh¸c víi t− liÖu lao ®éng, ®èi t−îng lao ®éng khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh lu«n thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu, gi¸ trÞ cña nã ®−îc chuyÓn dÞch toµn bé mét lÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm vµ ®−îc bï ®¾p khi gi¸ trÞ s¶n phÈm ®−îc thùc hiÖn. BiÓu hiÖn d−íi h×nh th¸i vËt chÊt cña ®èi t−îng lao ®éng gäi lµ tµi s¶n l−u ®éng, TSL§ cña doanh nghiÖp gåm TSL§ s¶n xuÊt vµ TSL§ l−u th«ng.
TSL§ s¶n xuÊt gåm nh÷ng vËt t− dù tr÷ ®Ó chuÈn bÞ cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
®−îc liªn tôc, vËt t− ®ang n»m trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ biÕn vµ nh÷ng t− liÖu lao ®éng kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lµ tµi s¶n cè ®Þnh. Thuéc vÒ TSL§ s¶n xuÊt gåm: Nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ, s¶n phÈm dë dang, c«ng cô lao ®éng nhá.
TSL§ l−u th«ng gåm: s¶n phÈm hµng ho¸ ch−a tiªu thô, vèn b»ng tiÒn,
vèn trong thanh to¸n.
Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp lu«n g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh l−u th«ng.
Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tµi s¶n l−u ®éng s¶n xuÊt vµ tµi s¶n l−u ®éng l−u th«ng lu«n chuyÓn ho¸ lÉn nhau, vËn ®éng
Muốn có được hiệu quả cao trong sxkd, tăng sức cạnh tranh của mình các DN phải tìm mọi biện pháp để huy động và sử dụng vốn sao cho hợp lý
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement