Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Monster_Kut3
#750393 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp nâng cao hoạt động xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của công ty XNK Cường Thịnh
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
SV: D−¬ng M¹nh Tïng - Líp: QTKDTH - K33
2

I. T×nh h×nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty trong
nh÷ng n¨m qua.................................................................................. 24

1. Kim ng¹ch xuÊt khÈu theo c¬ cÊu mÆt hµng........................................25
2. Kim ng¹ch xuÊt khÈu theo thÞ tr−êng........................................................ 27

II. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn ho¹t ®éng xuÊt nhËp
khÈu cña c«ng ty............................................................................ 29

1. C«ng t¸c thÞ tr−êng ..................................................................................... 29

1.1 ThÞ tr−êng xuÊt khÈu
..................................................................... 29

1.2 ThÞ tr−êng nguån hµng.
.................................................................. 30

III. §¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng thñ
c«ng mü nghÖ t¹i C«ng ty .......................................................... 31

1. Nh÷ng thµnh tùu C«ng ty ®· ®¹t ®−îc....................................................... 31

2. Nh÷ng h¹n chÕ cña C«ng ty....................................................................... 32

3. Nguyªn nh©n............................................................................................... 33

phÇn 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt
khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ t¹i C«ng ty TNHH XNK
C−êng ThÞnh ........................................................................................... 34

I. §Þnh h−íng ph¸t triÓn cña c«ng ty TNHH XNK C−êng
ThÞnh trong giai ®o¹n 2006-2010................................................ 34

1. §Þnh h−íng ph¸t triÓn................................................................................. 34

1.1 VÒ kinh doanh
: .............................................................................. 34

1.2 VÒ c«ng t¸c qu¶n lý:
....................................................................... 34

1.3 VÒ c«ng t¸c thÞ tr−êng
: ................................................................... 34

II. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt
khÈu cña c«ng ty C−êng ThÞnh ............................................... 35

phần 1. quá trình hình thành và phát triển của công ty XNK Cường Thịnh. phần 2. thực trạng xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại công ty XNK Cường Thịnh. phần 3.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement