Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Fonzell
#750391 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tại công ty cơ khí hà nội
KILOBOOK.COM

Lêi më ®Çu
Ho¹t ®éng trong ®iÒu kiÖn c¬ chÕ thÞ tr−êng, môc tiªu hµng ®Çu vµ còng lµ ®iÒu
kiÖn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp lµ “lîi nhuËn”. §Ó thùc hiÖn ®−îc môc tiªu
trªn, c¸c nhµ doanh nghiÖp cÇn ph¶i gi¶i quyÕt mét c¸ch tèt nhÊt mèi quan hÖ gi÷a
“®Çu vµo” vµ “®Çu ra” cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Thùc tÕ còng nh− lý thuyÕt
®Òu cho thÊy, tÝnh quyÕt ®Þnh cña yÕu tè “®Çu ra” ®èi víi c¸c yÕu tè “ ®Çu vµo”. §èi
víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× yÕu tè ®Çu ra chÝnh lµ s¶n phÈm s¶n xuÊt trong ®ã thµnh
phÈm l¹i ®ãng vai trß chñ yÕu. V× vËy vÊn ®Ò tæ chøc vµ qu¶n lý thµnh phÈm cã ý
nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn sù sèng cßn cña doanh nghiÖp. ViÖc n©ng cao chÊt l−îng thµnh
phÈm vµ thóc ®Èy tiªu thô thµnh phÈm lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c nhµ doanh
nghiÖp hiÖn ®¹i.
NhËn thøc ®−îc ®iÒu ®ã, c«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi lu«n ®Æc biÖt chó ý ®Õn c«ng
t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh
doanh. Trong ®ã, kÕ to¸n lµ c«ng cô chñ yÕu ®Ó h¹ch to¸n vµ qu¶n lý. HiÖn nay, kÕ
to¸n thµnh phÈm , tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh lµ phÇn hµnh
rÊt quan träng trong c«ng t¸c kÕ to¸n cña nhµ m¸y. Nã kh«ng nh÷ng lµm c«ng t¸c
h¹ch to¸n cung cÊp sè liÖu cho c¸c ®èi t−îng sö dông th«ng tin mµ cßn lµ mét nguån
tin chñ yÕu gióp l·nh ®¹o nhµ m¸y ®−a ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vµ kÞp thêi.
Qua thêi gian thùc tËp, t×m hiÓu bé m¸y vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty
c¬ khÝ Hµ Néi, nhËn thÊy tÇm quan träng cña kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh
phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ , em xin lùa chän ®Ò tµi “Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh
phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô ë c«ng ty c¬ khÝ Hµ
Néi” lµm ®Ò tµi LuËn v¨n cuèi khãa cña m×nh.
Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, LuËn v¨n cã kÕt cÊu gåm ba phÇn:
Ch−¬ng 1: Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c
®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh.
Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ
x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ë c«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi.
công ty cơ khí hà nội luôn đặc biệt chú ý đến công tác tổ chức và quản lý thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh, trong đó kế toán là cô
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement