Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phuc_n_h
#750387 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ công cụ tại xí nghiệp 22 c- công ty 22 BQP
KILOBOOK.COM

2
ch−¬ng i
C¬ së lý luËn chung vÒ kÕ to¸n
Nguyªn vËt liÖu trong Doanh nghiÖp

I. Kh¸i niÖm nguyªn vËt liÖu:

Nguyªn vËt liÖu lµ ®èi t−îng lao ®éng ®−îc thÓ hiÖn d−íi d¹ng vËt ho¸
nh−:c¸t,sái trong doanh nghiÖp x©y l¾p; v¶i trong doanh nghiÖp may mÆc ; rau
qu¶ trong doanh nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm...,lµ tµi s¶n dù tr÷ cña doanh
nghiÖp phôc vô s¶n xuÊt.
+) Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, Nguyªn vËt liÖu ®−îc bao gåm cÊc yÕu tè
®−îc ®−a vµo phôc vô qu¸ tr×nh vËn hµnh chung, chÞu sù t¸c ®éng gi¸n tiÕp
cña con ng−êi th«ng qua t− liÖu s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra s¶n phÈm : bét m×, trøng,
s÷a... ®Ó s¶n xuÊt ra b¸nh c¸c lo¹i hoÆc cã thÓ tham gia gi¸n tiÕp :c¸c lo¹i dÇu,
mì b«i tr¬n ,phô tïng thay thÕ.. phôc vô cho sù ho¹t ®éng liªn tôc vµ b×nh
th−êng cña m¸y mãc ,thiÕt bÞ,,gi¶m thiÖt h¹i do ngõng s¶n xuÊt ra.
+)Trong qu¸ tr×nh t¸c ®éng cña lao ®éng vÒ mÆt hiÖn vËt ,Nguyªn vËt
liÖu hoÆc bÞ hao mßn toµn bé nh−:nhiªn liÖu, chÊt ®èt... hoÆc chØ thay ®æi h×nh
th¸i vËt chÊt ban ®Çu nh−: mÝa ®Ó s¶n xuÊt ®−êng ... hoÆc vÉn gi÷ nguyªn tr¹ng
th¸i vËt chÊt ban ®Çu nh− : v¶i ®Ó s¶n xuÊt quÇn ,¸o....
Nh− vËy , Nguyªn vËt liÖu ®−îc thÓ hiÖn d−íi h×nh th¸i vËt ho¸ cã
nghÜa lµ nã tån t¹i ë tr¹ng th¸i vËt chÊt cô thÓ ,cã thÓ sê ,mã c¶m nhËn b»ng
trùc quan .Nhê ®ã cã thÓ c©n, ®o ,®ong ,®Õm ®−îc nªn Nguyªn vËt liÖu vµ sù
biÕn ®éng cña nã ®−îc kiÓm so¸t th−êng xuyªn b»ng viÖc kiÓm kª x¸c ®Þnh sè
l−îng th«ng qua c¸c ®¬n vÞ ®o l−êng.
II.Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu:
VËt liÖu sö dông trong c¸c doanh nghiÖp cã nhiÒu lo¹i,nhiÒu thø,cã vai
trß ,c«ng dông kh¸c nhau trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh.Trong ®iÒu kiÖn
®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ph©n lo¹i vËt liÖu th× míi cã tæ chøc tèt viÖc
qu¶n lý vµ h¹ch to¸n vËt liÖu.
xí nghiệp 22 c- công ty 22 BQP là 1 DNNN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sp phục vụ cho nhu cầu xây dựng. chính vì vậy việc hạch toán nguyên vật liệu, ccdc tạ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement