Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By dinhnguyen_nhatminh
#750384 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty phát triển đô thị Sơn LA
KILOBOOK.COM

2
tµi: "C«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y lÆp t¹i
c«ng ty ph¸t triÓn ®« thÞ S¬n La".
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nµy ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn gåm 3
phÇn sau:
PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi
phÝ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c¸c doanh nghiÖp kinh doanh x©y l¾p.
PhÇn II: Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n
xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty §« thÞ ph¸t triÓn S¬n La
PhÇn III: Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n
tËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty Ph¸t triÓn ®« thÞ S¬n La.
Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu mÆc dï em ®· cè g¾ng vµ ®−îc sù gióp ®ì
nhiÖt t×nh cña c« gi¸o D−¬ng H¶i Oanh, c« Nhung cïng nh©n viªn phßng kÕ
to¸n cña c«ng ty. Do thêi gian vµ tr×nh ®é cã h¹n nhÊt lµ b−íc dÇu tiÕp cËn víi
thùc tÕ nªn bµi cña em cßn nhiÒu h¹n chÕ vµ thiÕt xãt em rÊt mong nhËn ®−îc
sù gióp ®ì, tiÕp thu nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp bæ sung nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a
vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña m×nh.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña c¸c thµnh viªn trong c«ng ty.
NhÊt lµ c« Nhung phßng tµi vô- kÕ to¸n cña c«ng ty ®· gióp ®ì em hoµn thµnh
®Ò tµi nµy.
S¬n La, ngµy .th¸ng .n¨m 2006
Sinh viªn
NguyÔn ThÞ Ph−îng
Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là cơ sở để giám sát các hoạt động đề từ đó khắc phục những tồn tại, phát huy những tiềm năng mới đảm bảo cho công ty
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement