Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thienhavodoi_999974
#750382 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Báo cáo tổng hợp về tổ chức công tác kế toán tại công ty xe máy xe đạp Thống Nhất
KILOBOOK.COM

2

PhÇn I :
®Æc ®iÓm chung vÒ c«ng ty xe m¸y - xe ®¹p thèng nhÊt
1.
LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty
C«ng ty xe m¸y – xe ®¹p Thèng NhÊt lµ mét Doanh nghiÖp Nhµ n−íc ho¹t
®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p xe ®¹p. Trong xu thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc
tÕ hiÖn nay, xe ®¹p ViÖt Nam rÊt khã c¹nh tranh ®−îc víi c¸c lo¹i xe ®¹p ngo¹i cña
Trung Quèc vµ NhËt B¶n. MÆc dï vËy, c«ng ty lu«n nç lùc hÕt m×nh kh«ng ngõng
n©ng cao chÊt l−îng, c¶i tiÕn mÉu m· s¶n phÈm ®Ó kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn
th−¬ng tr−êng. C«ng ty tr¶i qua qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn trªn 40 n¨m víi
nhiÒu biÕn ®æi. TiÒn th©n cña c«ng ty lµ h·ng xe ®¹p D©n Sinh thuéc tËp ®oµn xe
®¹p Sµi Gßn. Th¸ng 6/1960, Nhµ n−íc ch×nh thøc thµnh lËp XÝ nghiÖp xe ®¹p
Thèng NhÊt thuéc Bé c«ng nghiÖp nÆng sau do Bé c¬ khÝ luyÖn kim qu¶n lý.
Ngµy 6/1/1978, XÝ nghiÖp xe ®¹p Thèng NhÊt t¸ch ra khái Bé c¬ khÝ luyÖn kim
chuyÓn sang trùc thuéc Së c«ng nghiÖp Hµ Néi. Trong giai ®o¹n nµy, c¸c xÝ nghiÖp
xe ®¹p ®−îc tæ chøc thµnh Liªn hiÖp xÝ nghiÖp xe ®¹p. Mçi thµnh viªn trong Liªn
hiÖp kh«ng cã t− c¸ch ph¸p nh©n vµ h¹ch to¸n néi bé. XÝ nghiÖp xe ®¹p Thèng
NhÊt ®−îc giao nhiÖm vô s¶n xuÊt khung xe, vµnh, ghi ®«ng, ph« t¨ng vµ l¾p r¸p xe
®¹p hoµn chØnh theo chØ tiªu quy ®Þnh cña Liªn hiÖp.
N¨m 1981, Uû Ban Nh©n D©n thµnh phè Hµ Néi quyÕt ®Þnh thµnh lËp Liªn hiÖp
c¸c xÝ nghiÖp xe ®¹p Hµ Néi gäi t¾t lµ LIXEHA. Lóc nµy, xÝ nghiÖp cã t− c¸ch
ph¸p nh©n vµ b¾t ®Çu h¹ch to¸n ®éc lËp.
§Ó ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ
tr−êng ®Þnh h−íng XHCN, th¸ng 11/1993, UBND thµnh phè Hµ Néi ban hµnh
quyÕt ®Þnh sè 338/Q§UB cho phÐp XÝ nghiÖp xe ®¹p Thèng NhÊt ®æi tªn thµnh
C«ng ty xe m¸y- xe ®¹p Thèng NhÊt. C«ng ty cã mÆt b»ng s¶n xuÊt kinh doanh tËp
trung t¹i 198B – T©y S¬n - §èng §a – Hµ Néi. Sè ®iÖn tho¹i cña c«ng ty lµ
(04)8572699.
NhiÖm vô cña c«ng ty ®−îc ®iÒu chØnh ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh doanh
míi. NhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng ty vÉn lµ s¶n xuÊt c¸c bé phËn chÝnh cña xe ®¹p
phần 1. đặc điểm chung về công ty xe máy xe đạp Thống Nhất. phần 2. cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty xe máy xe đạp Thống Nhất. phần 3. đặc điểm tổ chức
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement