Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Grantland
#750381 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty đầu tư xây dựng sô 2 hà nội
KILOBOOK.COM

2
Néi dung chuyªn ®Ò

Ch−¬ng 1: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt
vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty ®Çu t−
x©y dùng sè 2 Hµ Néi

I. Tæng quan vÒ C«ng ty ®Çu t− x©y dùng sè 2 Hµ Néi
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty
C«ng ty §Çu t− X©y dùng Sè 2 Hµ Néi Tªn giao dÞch: HACINCO No 2
Trô së chÝnh: 324 T©y S¬n, QuËn §èng §a, Hµ Néi V¨n phßng giao dÞch: Nhµ ®iÒu hµnh lµng sinh viªn HACINCO, Ph−êng Nh©n
ChÝnh, QuËn Thanh Xu©n, Hµ Néi. Sè ®iÖn tho¹i liªn l¹c: 04 5584167 – 5584168 FAX: 04 5584201
C«ng ty §Çu t− X©y dùng Sè 2 Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n−íc xÕp h¹ng 1, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tr−íc n¨m 1999, C«ng ty trùc thuéc Së X©y
Dùng Hµ Néi, tõ n¨m 1999 thuéc Tæng C«ng ty §Çu t− vµ Ph¸t triÓn Nhµ Hµ Néi. TiÒn th©n cña C«ng ty lµ C«ng ty X©y dùng Nhµ ë Sè 2 Hµ Néi ®−îc thµnh
lËp theo quyÕt ®Þnh cña ñy ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi ngµy 15-6-1976.
§Õn ngµy 1-1-1994, theo quyÕt ®Þnh cña ñy ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi,
C«ng ty s¸t nhËp víi C«ng ty §Çu t− vµ Ph¸t triÓn §« thÞ Hµ Néi trë thµnh C«ng ty §Çu t− X©y dùng Sè 2 Hµ Néi víi tªn giao dÞch quèc tÕ lµ Hanoi Construction and Investment Company No 2 ( HACINCO No 2), gäi t¾t lµ th−¬ng hiÖu HACINCO ®· ®¨ng ký t¹i Côc Së h÷u C«ng nghiÖp.
công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp là 1 vấn đề quan trọng trong các DN, nó quyết định đến sự thành công hay thất bại của DN
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement