Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lynne_lov_pik
#750379 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty dệt may thái sơn Hà Nội
KILOBOOK.COM

2
sö dông lao ®éng hîp lý sÏ tiÕt kiÖm ®−îc chi phÝ lao ®éng sèng, gãp phÇn h¹
thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng doanh thu cho doanh nghiÖp, c¶i thiÖn n©ng cao
®êi sèng vËt chÊt, cñng cè tinh thÇn cho ng−êi lao ®éng.
KÕt hîp gi÷a kiÕn thøc ®· häc ë nhµ tr−êng vµ qua thêi gian thùc tËp, vµ
cïng víi sù h−íng dÉn cña c¸n bé phßng kÕ to¸n ë c«ng ty TNHH DÖt may
Th¸i S¬n Hµ Néi
em ®· m¹nh d¹n chän chuyªn ®Ò: H¹ch to¸n tiÒn l−¬ng vµ
b¶o hiÓm x· héi
lµm ®Ò tµi nghiªn cøu.
Néi dung chuyªn ®Ò gåm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I: C¬ së lý luËn chung vÒ tiÒn l−¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo
l−¬ng trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp.
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l−¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch
theo l−¬ng t¹i C«ng ty TNHH dÖt may Th¸i S¬n Hµ Néi.
Ch−¬ng III: Mét sè ý kiÕn vµ kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n
tiÒn l−¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l−¬ng t¹i C«ng ty TNHH dÖt may Th¸i S¬n
Hµ Néi.
chương 1. cơ sở lý luận chung về tiền lương và các khoản trích theo lương trong các DN sx công nghiệp. chương 2. thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement