Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Aoidh
#750378 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phầm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty đầu tư công nghệ và thương mại VN
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Bïi ThÞ Hång Thuý

2
t×nh cña thÇy gi¸o Th.S §inh ThÕ Hïng, em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn
h¹ch to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh”.

Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, ®Ò tµi ®−îc tr×nh bµy thµnh 3 phÇn
víi kÕt cÊu nh− sau:
PhÇn I: Lý luËn chung vÒ thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt
qu¶ kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp.
PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm, b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt
qu¶ kinh doanh cña C«ng ty §Çu t− c«ng nghÖ vµ th−¬ng m¹i ViÖt Nam
PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ hoµn thiÖn vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm, b¸n
hµng, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh.
Trong ph¹m vi ®Ò tµi nghiªn cøu, em sÏ tæng hîp mét c¸ch cã hÖ thèng lý
luËn vÒ h¹ch to¸n tiªu thô thµnh phÈm, tr×nh bµy ng¾n gän vÒ kÕ to¸n x¸c ®Þnh
kÕt qu¶ tiªu thô ®Ó ph©n tÝch thùc tr¹ng h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô nµy ë C«ng ty
C«ng ty §Çu t− c«ng nghÖ vµ th−¬ng m¹i ViÖt Nam. Tõ ®ã mong muèn ®−a ra
nh÷ng kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n tiªu thô,
x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô nãi riªng t¹i C«ng ty.
Do nh÷ng h¹n chÕ vÒ mÆt lý luËn còng nh− qu¸ tr×nh th©m nhËp thùc tiÔn
cßn Ýt nªn em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®−îc sù ñng
hé, gãp ý, nhËn xÐt cña c¸c thÇy c«, b¹n bÌ còng nh− cña anh chÞ em phßng tµi
vô t¹i §Çu t− c«ng nghÖ vµ th−¬ng m¹i ViÖt Nam ®Ó b¶n chuyªn ®Ò cña em ®−îc
hoµn thiÖn h¬n vÒ mÆt lý luËn vµ cã tÝnh thùc tiÔn cao.

phần 1. lý luận chùng về thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kqkd trong các DN. phần 2. thực trạng kê toán tiêu thụ thành phầm và xác định kết quả kinh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement