Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Hamish
#750377 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng số 7 - vinaconex7
KILOBOOK.COM

2
PhÇn I
B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp
I. Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty

C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7 (Thuéc tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam-VINACONEX) tr−íc ®©y lµ c«ng ty x©y dùng sè 9 trùc thuéc Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam - Bé x©y dùng (tªn giao dÞch quèc tÕ lµ VINANICO) ®−îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 170A/BC§-TCLD ngµy 5 th¸ng 5 n¨m 1993 víi c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu lµ: - X©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp,c«ng céng,nhµ ë vµ x©y dùng kh¸c - S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng(g¹ch ,ngãi,tÊm lîp,®¸ èp l¸t) - S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng - Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng Ngµy 19 th¸-ng 7 n¨m 1995 theo quyÕt ®Þnh sè 703/BCD-TCL§ cña Bé tr−ëng Bé x©y dùng ®æi tªn c«ng ty x©y dùng sè 9 thµnh c«ng ty x©y dùng sè 9-1.Tªn giao dÞch lµ VINANICO Ngµy 02/01/1996 theo quyÕt ®Þnh sè 02/BXD-TCL§ cña Bé tr−ëng Bé x©y dùng ®æi tªn c«ng ty x©y d−ng 9-1 thµnh C«ng ty CP x©y dùng sè 7 tªn giao dÞch VINACONCO 7. Ngµy 19/02/2002 theo quyÕt ®Þnh sè 0265/Q§-BXD cña Bé x©y dùng. C«ng ty chuyÓn ®æi h×nh thøc tõ së h÷u nhµ n−íc sang h×nh thøc cæ phÇn víi tªn giao dÞch lµ C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7- VINACONEX - No7 Trô së :Sè 2 - Ngâ 475 - §−êng NguyÔn Tr·i - Thanh Xu©n - Hµ Néi. C¸c ngµnh kinh doanh cña c«ng ty hiÖn nay lµ: - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông,c«ng nghiÖp,giao th«ng ®−êng bé c¸c cÊp, cÇu cèng,thuû lîi, b−u ®iÖn, nÒn mãng, c¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt h¹ tÇng ®« thÞ vµ khu c«ng nghiªp,c«ng tr×nh ®−êng d©y,tr¹m biÕn thÕ ®iÖn ®Ðn 110kv, thi c«ng san ®¾p nÒn mãng, xö lý nÒn ®Êt yÕu,c«ng tr×nh x©y dùng cÊp tho¸t n−íc, l¾p ®Æt ®−êng èng c«ng nghÖ ¸p lùc, ®iÖn l¹nh. - X©y dùng ph¸t triÓn nhµ,kinh doanh bÊt ®éng s¶n. - Söa ch÷a, thay thÕ, l¾p ®Æt c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ,c¸c lo¹i kÕt cÊu bª t«ng, kÕt cÊu thÐp,c¸c hÖ thèng kÜ thuËt c«ng tr×nh(thang m¸y,®iÒu hoµ,th«ng giã, phßng ch¸y,cÊp tho¸t n−íc…) -S¶n xuÊt,kinh doanh vËt liÖu x©y dùng(S¶n xuÊt kÝnh d¸n cao cÊp,cÊu kiÖn bª t«ng,bª t«ng th−¬ng phÈm) -Nghiªn cøu ®Çu t−,thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin,s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng,m¸y mãc,thiÕt bÞ x©y dùng. -C¸c dÞch vô cho thuª xe m¸y, thiÕt bÞ,c¸c dÞch vô söa ch÷a,b¶o d−ìng xe m¸y,kinh doanh thiÕt bÞ x©y dùng. -Kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ kh¸c trong ph¹m vi ®¨ng kÝ phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
công ty cổ phần xây dựng số 7 là DN thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản, khối lượng sản phẩm xây lắp lớn, đa dạng về chủng loại, hình thức
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement