Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By dieuanh_93
#750376 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng I Thanh Hóa
KILOBOOK.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp
- Lª ThÞ Thuý

2
C«ng ty x©y dùng I Thanh Ho¸ cïng víi sù gióp ®ì cña Phßng KÕ to¸n vµ ®−îc sù h−íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o - TS. Ph¹m TiÕn B×nh, em ®· ®i s©u vµo t×m hiÓu c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty x©y dùng I Thanh Ho¸.
VËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· tiÕp thu ®−îc ë tr−êng kÕt hîp víi thùc tÕ
vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty x©y dùng I Thanh Ho¸ em
xin viÕt ®Ò tµi Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty x©y
dùng I Thanh Ho¸.
B¶n luËn v¨n nµy gåm cã 3 phÇn
:
PhÇn I: Nh÷ng lý luËn chung vÒ kÕ to¸n vËt liÖu t¹i c¸c doanh nghiÖp
s¶n xuÊt.
PhÇn II: T×nh h×nh thùc tÕ tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty
x©y dùng I Thanh Ho¸.
PhÇn III: Mét sè nhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn tæ chøc kÕ to¸n

nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty x©y dùng I Thanh Ho¸.
Do kiÕn thøc vµ lý luËn thùc tÕ hiÓu biÕt ch−a nhiÒu nªn trong bµi viÕt
cña m×nh cßn nhiÒu h¹n chÕ vµ thiªu sãt. Em rÊt mong ®−îc thÇy gi¸o vµ c¸c c¸n bé trong C«ng ty chØ b¶o thªm ®Ó cã ®iÒu kiÖn n©ng cao kiÕn thøc cña m×nh phôc vô cho c«ng t¸c sau nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
chương 1. lý luận chung về kế toán vật liệu tại các DNsx. chương 2. tình hình thực tế tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng I Thanh Hóa. chương 3
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement