Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyenthuhajenny
#750375 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty Granite Tiên Sơn
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
NguyÔn Xu©n Ph−¬ng

Líp: KÕ to¸n 44B
2
Ch−¬ng 1
Thùc tr¹ng h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu
t¹i c«ng ty Granrle tiªn s¬n - Viglacera

1.1. Tæng quan vÒ c«ng ty Granite Tiªn S¬n
1.1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Granite Tiªn S¬n
- Viglacera
C«ng ty Grante Tiªn S¬n - Viglacera lµ ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phô
thuéc Tæng c«ng ty Thuû Tinh vµ Gèm x©y dùng. §−îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 1866 - Q§BXD ngµy 2/11/2004.
Trô së: Khu CN Tiªn S¬n - HuyÖn Tiªn S¬n - TØnh B¾c Ninh Tªn giao dÞch quèc tÕ: Tiªn S¬n Granite - Tiles Company §iÖn tho¹i: 84. 241.839391 Fax: 84.241.838917 M· sè thuÕ: 010010817006 Email: Granite Viglacera @ vnn.vin Website: www. granite viglacera.com Shorn room: 196 - Hoµng Quèc ViÖt - §T: 04.7552466
Ng−êi ®¹i diÖn: Gi¸m §èc: NguyÔn V¨n Sinh Lo¹i h×nh c«ng ty: C«ng ty Nhµ n−íc
Vèn ®iÒu lÖ: 400 tû ®ång S¶n l−îng s¶n xuÊt g¹ch èp l¸t hµng n¨m: 3.000.000m
2
/n¨m
C¸n bé c«ng nh©n viªn: trªn 400 ng−êi C«ng ty ®−îc x©y dùng trªn diÖn tÝch 4 ha cã ®Çy ®ñ h¹ tÇng c¬ së vËt
chÊt ®Çy ®ñ nh−: hÖ thèng xö lý n−íc th¶i, hÖ thèng cèng r·nh, khu nhµ lµm viÖc cho c¸n bé, hÖ thèng nhµ x−ëng, nhµ ao.
C«ng ty ®−îc ®Çu t− d©y truyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nhÊt §«ng Nam ¸…
víi c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ víi hoµn toµn míi cña h·ng SAMI cña ITALY cung cÊp.
chương 1. thực trạng hạch toán nguyên vật liệu tại công ty Granite Tiên Sơn. chương 2. một số ý kiến Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty Granite Tiên
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement