Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By chips_tulip
#750368 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty may Chiến thắng
KILOBOOK.COM
B¸o C¸o Thùc tËp tèt nghiÖp
Phan Ngäc Thuý - Líp A15
2
hoµn thµnh bµi b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp nµy víi néi dung chÝnh gåm 3
ch−¬ng:
Ch−¬ng I: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh
s¶n phÈm.
Ch−¬ng II: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n, chi phÝ s¶n
xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty may ChiÕn Th¾ng.
Ch−¬ng III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n
xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty may chiÕn th¾ng

MÆc dï ®· rÊt cè g¾ng nh−ng do thêi gian thùc tÕ ch−a l©u vµ kiÕn thøc
chuyªn ngµnh còng nh− kinh nghiÖm thùc tÕ ch−a l©u vµ kiÕn thøc chuyªn
ngµnh còng nh− kinh nghiÖm thùc tÕ cßn Ýt nªn bµi b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy em rÊt mong muèn nhËn
®−îc ®ãng gãp ý kiÕn, söa ch÷a cña c« gi¸o vµ c¸n bé trong C«ng ty ®Ó bµi
b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña em ®−îc hoµn thiÖn.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
chương 1. các vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. chương 2. nhận xét và kiến nghị về công tác Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thàn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement