Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By luv_mylove
#750362 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán cho vay tại chi nhánh NHCT Đống Đa
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
V¨n ThÞ Phóc
V¨n ThÞ Phóc
V¨n ThÞ Phóc
V¨n ThÞ Phóc
nghiÖp vô ng©n hµng vµ chØ ®¹o ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ. Trong ®ã kÕ to¸n
cho vay lµ mét m¶ng v« cïng quan träng bëi v× chóng ta ®Òu biÕt nghiÖp vô
cho vay lµ nghiÖp vô quan träng hµng ®Çu mang l¹i nguån thu nhËp chñ yÕu
cho ng©n hµng, nã lµ c¬ së, lµ nÒn t¶ng vµ quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t
triÓn cña tõng ng©n hµng, ®ång thêi võa lµ c«ng cô ®Ó thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t
triÓn.
NhËn thøc ®−îc vÞ trÝ vµ vai trß v« cïng quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n
cho vay, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c¸c ng©n hµng ®· chó träng ®Õn viÖc c¶i
tiÕn vµ hoµn thiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n nh»m ®¸p øng nhu cÇu vay vèn cña
kh¸ch hµng vµ thuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý cña ng©n hµng. Tuy nhiªn, kÕ to¸n
cho vay lµ mét kh©u rÊt phøc t¹p cho nªn vÉn cßn mét sè v−íng m¾c, tån t¹i
ch−a ®−îc hoµn thiÖn. Sau thêi gian häc tËp vµ nghiªn cøu thùc tÕ t¹i chi nh¸nh
Ng©n hµng C«ng th−¬ng §èng §a- Hµ Néi, em ®· m¹nh d¹n lùa chän vµ hoµn
thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp: "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn nghiÖp vô kÕ
to¸n cho vay t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th−¬ng §èng §a - Hµ Néi".
Do tÝnh chÊt phøc t¹p cña nghiÖp vô, thêi gian nghiªn cøu cã h¹n, tµi liÖu
thu thËp ch−a thùc sù ®Çy ®ñ, sù hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt kh«ng thÓ
tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh, v× vËy em rÊt mong nhËn ®−îc sù gióp ®ì
quan t©m, gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸n bé ng©n hµng vµ c¸c b¹n ®Ó bµi viÕt
®−îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o cña Häc viÖn Ng©n hµng vµ
c¸c c¸n bé ng©n hµng C«ng th−¬ng §èng §a- Hµ Néi ®· cung cÊp nh÷ng tµi
liÖu cÇn thiÕt vµ gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy.

Hµ Néi, ngµy 15/04/2004.
Sinh viªn thùc hiÖn:
V¨n ThÞ Phóc.
Kế toán cho vay là 1 mảng vô cùng quan trọng bởi chúng ta đều biết nghiệp vụ cho vay là nghiệp vụ quan trọng hàng đầu mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho NH
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement