Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Abukcheech
#750357 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty sản xuất bao bì và dịch vụ thương mại HN
KILOBOOK.COM
Tr−êng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi
Khoa: Kinh tÕ
Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
2
KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu lµ mét kh©u quan träng trong c«ng t¸c h¹ch
to¸n kÕ to¸n. Tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu tèt sÏ cung cÊp th«ng tin kÞp
thêi vµ chÝnh x¸c c¸c thµnh phÇn kÕ to¸n kh¸c trong c«ng t¸c kÕ to¸n ë doanh
nghiÖp.
Bªn c¹nh ®ã, nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng më víi sù hßa nhËp víi nÒn kinh tÕ
thÕ giíi, rÊt nhiÒu c¸c nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi ®· vµo ViÖt Nam, tõ ®ã ®ßi hái
chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nãi riªng ph¶i
cã nh÷ng ®ßi hái cho phï hîp vµ ngang b»ng víi c¸c n−íc kh¸c trªn thÕ giíi.
Do ®ã, hiÖn nay, chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n chung vµ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu
nãi riªng ®· ®−îc ban hµnh trªn nguyªn t¾c tháa m·n c¸c yªu cÇu vµ n¨ng lùc
qu¶n lý kinh tÕ thÞ tr−êng, t«n träng vµ vËn dông cã chän läc c¸c chuÈn mùc
vµ th«ng lÖ kÕ to¸n quèc tÕ phæ biÕn.
Thùc tÕ t¹i C«ng ty TNHH s¶n xuÊt Bao b× vµ dÞch vô th−¬ng m¹i Hµ
Néi. C«ng ty lµ ng−êi qu¶n lý tµi s¶n s¶n xuÊt, hµng n¨m c«ng ty giao kÕ
ho¹ch mét sè chØ tiªu, chñ yÕu lµ doanh thu nghÜa vô nép c«ng ty gåm cã:
khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, thuÕ, vèn, l·i. VËt t− dïng ®Õn ®©u th× nhËn cña c«ng
ty ®Õn ®ã vµ nép l¹i cho c«ng ty khi thu ®−îc tiÒn b¸n hµng. Ngoµi ra c«ng ty
mua thªm vËt t− tõ bªn ngoµi nÕu c«ng ty kh«ng cung cÊp ®−îc ®Çy ®ñ ®Ó
phôc vô nhu cÇu s¶n xuÊt.
Bëi vËy, c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ®Ó cung cÊp kÞp thêi, chÝnh
x¸c sè liÖu phôc vô cho kh©u tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, nhËn vËt t− cña c«ng ty
vµ thu mua vËt t− tõ bªn ngoµi t¹i c«ng ty lµ mét kh©u quan träng.
KÕ to¸n chÝnh x¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu gióp c«ng ty tiÕt kiÖm ®−îc
tiÒn vËt t− tiÒn vèn lµm gi¸ thµnh s¶n phÈm h¹ sÏ thu hót ®−îc kh¸ch hµng, t¹o
thÕ m¹nh c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng. Nh− vËy vßng quay cña vèn l−u ®éng
t¨ng nhanh tõ ®ã n©ng cao ®−îc lîi nhuËn gióp c«ng ty hoµn thµnh møc chØ
tiªu c«ng ty giao cho ®Ó cã ®iÒu kiÖn c¶i thiÖn ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n
viªn, ®Çu t− thªm cho d©y chuyÒn s¶n xuÊt, më réng mÆt hµng.
Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH s¶n xuÊt bao b× vµ dÞch vô
th−¬ng m¹i Hµ Néi, ®i s©u vµo nghiªn cøu thùc tÕ em m¹nh d¹n nghiªn cøu ®Ò
kế toán chính xác nguyên vật liệu giúp cho công ty tiết kiệm được tiền vật tư tiền vốn làm giá thành sản phẩm hạ sẽ thu hút được khách hàng, tạo thế mạnh cạnh t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement