Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoang_0510
#750353 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của DN
KILOBOOK.COM

2
Qua thêi gian thùc tÕ vµ nh÷ng kiÕn thøc trong häc tËp nªn em ®· chän
®Ò tµi: "Ho¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm" mong
r»ng sÏ gãp phÇn nhá bÐ vµo qu¸ tr×nh kÕ to¸n t¹i c«ng ty.
Ngoµi phÇn më ®Çu cña néi dung chuyªn ®Ò ®−îc chia lµm 3 phÇn:
PhÇn I: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ CP s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.
PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp.
PhÇn III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt
vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp.
§Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò, em ®· nhËn ®−îc sù h−íng dÉn rÊt tËn t×nh
cña c« gi¸o Phan ThÞ Thóy Quúnh vµ sù gióp ®ì cña c¸c c¸n bé trong phßng
Tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty.
Tuy nhiªn, do thêi gian thùc tÕ cßn ch−a nhiÒu vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ
nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em kÝnh mong nhËn
®−îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸n bé phßng Tµi chÝnh - KÕ
to¸n cña c«ng ty ®Ó ®Ò tµi cña em ®−îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin tiÕp thu ý kiÕn
vµ ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o Phan ThÞ Thóy Quúnh cïng c¸c c¸n bé phßng
Tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt th−¬ng m¹i Viglacera ®· nhiÖt
t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi tèt nghiÖp nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
phần 1. các vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. phần 2. thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của DN.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement