Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kedasau208
#750348 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hạch toán tiền lương và khoản trích theo lương tại xí nghiệp xây dựng 244
KILOBOOK.COM

2
Cßn ®èi víi doanh nghiÖp, viÖc nghiªn cøu t×m hiÓu s©u vÒ qu¸ tr×nh
h¹ch to¸n l−¬ng t¹i doanh nghiÖp gióp c¸n bé qu¶n lý hoµn thiÖn l¹i cho ®óng, ®ñ, phï hîp víi chÝnh s¸ch cña Nhµ n−íc, ®ång thêi qua ®ã c¸n bé c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp ®−îc quan t©m b¶o ®¶m vÒ quyÒn lîi sÏ yªn t©m h¨ng h¸i h¬n trong lao ®éng s¶n xuÊt. Hoµn thiÖn h¹ch to¸n l−¬ng cßn gióp doanh nghiÖp ph©n bæ chÝnh x¸c chi phÝ nh©n c«ng vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm nhê gi¸ c¶ hîp lý. Mèi quan hÖ gi÷a chÊt l−îng lao ®éng (l−¬ng) vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®−îc thÓ hiÖn chÝnh x¸c trong h¹ch to¸n còng gióp rÊt nhiÒu cho bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp trong viÖc ®−a ra c¸c quyÕt ®Þnh chiÕn l−îc ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt kinh doanh.
XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng cña lao ®éng tiÒn l−¬ng, trong thêi gian
thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp x©y dùng 244, nhê sù gióp ®ì cña phßng kÕ to¸n vµ sù h−íng dÉn cña ThÇy gi¸o, em ®· ®i s©u t×m hiÓu ®Ò tµi: “H¹ch to¸n tiÒn l−¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l−¬ng t¹i XÝ nghiÖp x©y dùng 244
”.
Néi dung cña chuyªn ®Ò ®−îc x©y dùng gåm 3 PHÇN. PhÇn I: Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ tiÒn l−¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l−¬ng PhÇn II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiÒn l−¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l−¬ng t¹i XÝ nghiÖp x©y dùng 244.
PhÇn III: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ mét sè ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l−¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l−¬ng t¹i XÝ nghiÖp x©y dùng 244.

Hạch toán kế toán đóng vai trò quan trọng, là công cụ quan trọng thực hiện quản lý điều hành, kiểm tra giám sát các hoạt động tài chính trong đơn vị,
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement