Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By quangthanh_media
#750347 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty cổ phần xây dựng số 12
KILOBOOK.COM
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

ĐHKTQD

Bùi Thị Mai -Lớp: Tài chính doanh nghiệp
CHƯƠNG I
TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG
CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THN TRƯỜNG

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THN TRƯỜNG
1.1.1. Kh¸i niÖm tµi s¶n l−u ®éng.
§Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh doanh nghiÖp cÇn ph¶i
cã 3 yÕu tè lµ: ®èi t−îng lao ®éng, t− liÖu lao ®éng vµ søc lao ®éng. Qu¸ tr×nh
s¶n xuÊt kinh doanh lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp c¸c yÕu tè ®ã ®Ó t¹o ra s¶n phÈm
hµng ho¸ lao vô, dÞch vô. Kh¸c víi t− liÖu lao ®éng, ®èi t−îng lao ®éng( nhiªn
nguyªn, nhiªn, vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm...)chØ tham gia vµo mét chu k× s¶n
xuÊt kinh doanh vµ lu«n thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu, gi¸ trÞ cña nã ®-
−îc chuyÓn dÞch toµn bé mét lÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm vµ ®−îc bï ®¾p khi gi¸
trÞ s¶n phÈm ®−îc thùc hiÖn. BiÓu hiÖn d−íi h×nh th¸i vËt chÊt cña ®èi t−îng
lao ®éng gäi lµ tµi s¶n l−u ®éng( TSL§ ). Trong c¸c doanh nghiÖp, TSL§ gåm
TSL§ s¶n xuÊt vµ TSL§ l−u th«ng.
TSL§ s¶n xuÊt gåm nh÷ng vËt t− dù tr÷ ®Ó chuÈn bÞ cho qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt ®−îc liªn tôc, vËt t− ®ang n»m trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ biÕn vµ nh÷ng
t− liÖu lao ®éng kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lµ tµi s¶n cè ®Þnh. Thuéc vÒ TSL§ s¶n
xuÊt gåm: Nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ,
s¶n phÈm dë dang, c«ng cô lao ®éng nhá.
TSL§ l−u th«ng gåm: s¶n phÈm hµng ho¸ ch−a tiªu thô, vèn b»ng tiÒn,
vèn trong thanh to¸n.
Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp lu«n g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh l−u
th«ng. Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tµi s¶n
l−u ®éng s¶n xuÊt vµ tµi s¶n l−u ®éng l−u th«ng lu«n chuyÓn ho¸ lÉn nhau, vËn
®éng kh«ng ngõng lµm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®−îc liªn tôc. §Ó
h×nh thµnh nªn tµi s¶n l−u ®éng s¶n xuÊt vµ tµi s¶n l−u ®éng l−u th«ng doanh
nghiÖp cÇn ph¶i cã mét sè vèn t−¬ng øng ®Ó ®Çu t− vµo c¸c tµi s¶n Êy, sè tiÒn
øng tr−íc vÒ nh÷ng tµi s¶n Êy ®−îc gäi lµ tµi s¶n l−u ®éng( TSL§ )cña doanh
nghiÖp.
Vốn của DN nói chung và tài sản lưu động nói riêng có mặt trong mọi khâu hoạt động của doanh từ dự trữ, sản xuất đến lưu động. tài sản lưu động giúp cho DN tồn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement