Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By quevo
#750346 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện hạch toán kế toán và quản lý nguyên liệu, vật liệu tại điện lực Ba đình, Hà Nội
KILOBOOK.COM

Theo kÕ to¸n Ph¸p, vËt liÖu lµ ®èi t−îng lao ®éng trong t×nh tr¹ng sö dông tèt
mµ xÝ nghiÖp mua vµo lµm chÊt liÖu ban ®Çu ®Ó s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp míi.

Trong chuÈn mùc kÕ to¸n Quèc tÕ (IAS) sè 2, vËt liÖu ®−îc xÕp vµo hµng tån
kho dïng ®Ó sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hoÆc cung cÊp c¸c dÞch vô.
2) §Æc ®iÓm vµ vai trß cña nguyªn liÖu, vËt liÖu trong ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh:
VËt liÖu lµ thµnh phÇn chñ yÕu cÊu t¹o nªn thµnh phÈm, dÞch vô, lµ ®Çu vµo
cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
XÐt trªn c¸c ph−¬ng diÖn kh¸c nhau, ta thÊy râ ®Æc ®iÓm, vÞ trÝ quan träng
cña vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh:
-
VËt liÖu lµ ®èi t−îng lao ®éng biÓu hiÖn d−íi d¹ng vËt hãa, lµ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n kh«ng thÓ thiÕu ®−îc cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµ c¬ së vËt chÊt t¹o thµnh s¶n phÈm míi. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt phô thuéc rÊt nhiÒu vµo viÖc cung cÊp vËt liÖu cã ®Çy ®ñ, kÞp thêi, ®óng chÊt l−îng hay kh«ng. NÕu vËt liÖu cã chÊt l−îng tèt, ®óng quy ®Þnh sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n xuÊt tiÕn hµnh thuËn lîi, chÊt l−îng s¶n phÈm t¹o kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng.
-
VËt liÖu chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh, khi tham gia vµo s¶n xuÊt th× vËt liÖu chÞu sù t¸c ®éng cña lao ®éng, chóng sÏ bÞ tiªu hao hoµn toµn hoÆc bÞ thay ®æi h×nh d¸ng vËt chÊt ban ®Çu t¹o ra h×nh th¸i vËt chÊt cña s¶n phÈm.
-
VÒ mÆt gi¸ trÞ, khi tham gia vµo s¶n xuÊt, vËt liÖu chuyÓn dÞch mét lÇn toµn bé gi¸ trÞ cña chóng vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. §iÒu nµy thÓ hiÖn ë chç chi phÝ vËt liÖu lµ kho¶n chi phÝ ph©n bæ mét lÇn.
-
VËt liÖu thuéc tµi s¶n l−u ®éng, gi¸ trÞ vËt liÖu thuéc vèn l−u ®éng dù tr÷ cña doanh nghiÖp, vËt liÖu th−êng chiÕm mét tû träng rÊt lín trong chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp, cho nªn viÖc qu¶n lý qu¸ tr×nh thu mua, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n dù tr÷ vµ sö dông vËt liÖu trùc tiÕp t¸c ®éng ®Õn nh÷ng chØ tiªu quan träng nhÊt cña doanh nghiÖp nh− chØ tiªu s¶n l−îng, chØ tiªu lîi nhuËn, chØ tiªu gi¸ thµnh, chÊt l−îng s¶n phÈm...
3) Yªu cÇu qu¶n lý nguyªn liÖu, vËt liÖu:
§Æc ®iÓm vµ tÝnh chÊt chuyÓn ho¸ gi¸ trÞ cña vËt liÖu vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm,
®ßi hái c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n vËt liÖu ph¶i ®−îc tæ chøc khoa häc
Phần 1. cơ sở luận hạch toán nguyên liệu, vật liệu trong các DN. phần 2. Thực trạng hạch toán nguyên liệu, vật liệu tại điện lực ba đình. phần 3. một số ý kiến
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement