Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By angel15vn
#750340 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán lao động tiền lương và khoản trích theo lương tại công ty xây dựng số 4
KILOBOOK.COM

2
Chuyªn ®Ò bao gåm 3 phÇn.
PhÇn I: Nh÷ng lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n kÕ to¸n lao ®éng tiÒn
l−¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l−¬ng.
PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l−¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch
theo l−¬ng t¹I c«ng ty x©y dùng sè 4.
PhÇn III: Mét sè nhËn xÐt vÒ t×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn
l−¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l−¬ng t¹i c«ng ty.
Do kh¶ n¨ng nhËn thøc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cßn nhiÒu h¹n chÕ, v×
thÕ chuyªn ®Ò nµy sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em rÊt mong nhËn
®−îc sù chØ b¶o ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o, Ban l·nh ®¹o vµ
phßng kÕ to¸n t¹i c«ng ty, ®Ó em cã ®IÒu kiÖn bæ sung kiÕn thøc phôc vô tèt
trong c«ng t¸c thùc tÕ sau nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.

Häc sinh
Ph¹m thÞ Mai Thanh
phần 1. những lý luận chung về hạch toán kế toán lao động tiền lương và khoản trích theo lương. phần 2. thực trạng công tác Kế toán lao động tiền lương và khoản
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement