Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tjeuc0ngchua_ng0cnghech_9x
#750337 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty thương mại đầu tư và phát triển công nghệ
KILOBOOK.COM
chuyªn ®Ò thùc tËp Tr−êng §HCNHN

SV:TrÇn thÞ Hång Th¬m - Líp KT2-K3
- 2 -

nh− t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty TNHH th−¬ng m¹i ®Çu t− vµ
ph¸t triÓn c«ng nghÖ,®−îc sù h−íng dÉn tËn t×nh c« Ph¹m thÞ Minh Hoa vµ c¸c
c« chó trong c«ng ty TNHH th−¬ng m¹i ®Çu t− vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ.Em ®·
m¹nh d¹n ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi: B¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh
doanh t¹i c«ng ty TNHH th−¬ng m¹i ®Çu t− vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ . Néi
dung ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp cña em bao gåm 3 phÇn:
PhÇn I.Nh÷ng lý luËn chung vÒ kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt
qu¶ b¸n hµng trong doanh nghiÖp th−¬ng m¹i.
PhÇn II.Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n
hµng t¹i c«ng ty TNHH th−¬ng m¹i ®Çu t− vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ.
PhÇnIII.NhËn xÐt vµ ph−¬ng h−íng nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c b¸n
hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i c«ng ty TNHH th−¬ng m¹i ®Çu t− vµ
ph¸t triÓn c«ng nghÖ.

Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 2007
Sinh viªn
phần 1. những lý luận chung về Kế toán Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại. phần 2. thực tế công tác Kế toán Bán hàng và xác đ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement