Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By angel_sun1996
#750336 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp tín dụng ngân hàng nhằm phát triển DNVVN tại VPBank
KILOBOOK.COM

2
dông vèn ch−a hîp lý vµ hiÖu qu¶. V× thÕ viÖc t×m ra gi¶i ph¸p tÝn dông nh»m
ph¸t triÓn DNV&N ®ang lµ mét vÊn ®Ò bøc xóc hiÖn nay cña c¸c NHTM. XuÊt
ph¸t tõ quan ®iÓm ®ã vµ thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c DNV&N hiÖn nay, sau
mét thêi gian thùc tËp t¹i VP Bank (Ng©n hµng th−¬ng m¹i cæ phÇn c¸c doanh
nghiÖp ngoµi quèc doanh ViÖt Nam
) em ®· chän ®Ò tµi : “Gi¶i ph¸p tÝn dông
ng©n hµng nh»m ph¸t triÓn DNV&N t¹i VP Bank”
2. Môc ®Ých nghiªn cøu
Xem xÐt mét c¸ch tæng qu¸t vµ cã hÖ thèng thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh cña c¸c DNV&N vµ viÖc ®Çu t− tÝn dông cña VP Bank cho c¸c doanh nghiÖp
nµy. §ång thêi ®Ò tµi còng ®−a ra mét sè gi¶i ph¸p tÝn dông nh»m gãp phÇn ph¸t triÓn
DNV&N trªn ph¹m vi ho¹t ®éng cña VP Bank.
3. §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
§Ò tµi chän ho¹t ®éng tÝn dông cho c¸c DNV&N t¹i VP Bank trong nh÷ng
n¨m gÇn ®©y lµm ®èi t−îng nghiªn cøu
4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu
Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, luËn v¨n ®· sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn
cøu khoa häc ®Ó ph©n tÝch lý luËn gi¶i thùc tiÔn : Ph−¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng, ph−¬ng ph¸p duy vËt lÞch sö, ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ, ph−¬ng ph¸p tæng hîp thèng kª…
5. KÕt cÊu cña ®Ò tµi
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn th× luËn v¨n gåm ba ch−¬ng: Ch−¬ng I
: Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng ®èi víi sù ph¸t triÓn
cña DNV&N trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng
Ch−¬ng II
: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng ®èi víi DNV&N
t¹i VP Bank
Ch−¬ng III : Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ vÒ ho¹t ®éng tÝn
dông nh»m ph¸t triÓn DNV&N t¹i VP Bank


thực tế hiện nay cho thấy nguồn vốn tín dụng NH đầu tư cho phát triển DNVVN còn rất hạn chế vì các DNVVN khó đáp ứng đầy đủ điều kiện vay vốn Nh và khi tiếp cận
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement