Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lelongphuong_llp
#750334 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Gạch ốp lát HÀ Nội
KILOBOOK.COM
B¸o c¸o thùc tËp
§inh V¨n Dòng - Líp Tµi chÝnh KÕ to¸n K10A
2
Néi dung cña chuyªn ®Ò ®−îc chia lµm 3 phÇn:

PhÇn I: Lý luËn chung vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n
xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt.
PhÇn II: Thùc tÕ c«ng t¸c kho¸n vµ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh
gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi .
PhÇn III: NhËn xÐt vµ ý kiÕn ®Ò xuÊt hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n, kÕ
to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty G¹ch èp l¸t Hµ Néi.
Do ®Ò tµi cßn míi vµ tr×nh ®é nhËn thøc cïng víi thêi gian thùc tËp cã
h¹n, mÆc dï ®· hÕt søc cè g¾ng nh−ng bµi viÕt ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy rÊt mong ®−îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c«
gi¸o, ban l·nh ®¹o c«ng ty vµ c¸c b¹n sinh viªn quan t©m tíi ®Ò tµi nµy.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n.

Hµ Néi ngµy 9/2/2004.
phần 1. lý luận chung về tổ chức Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong DNsx. phần 2. thực tế công tác khoán và hạch toán chi phí sản xuất và
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement