Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By duythuc_manu
#750313 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Công tác quản lý TSCĐ và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần may Nam Hà
KILOBOOK.COM
B¸o c¸o Qu¶n lý

NguyÔn ThÞ Thu H−êng - K10A - GT
2
PhÇn 1
thùc tr¹ng kÕ to¸n TSC§ t¹i C«ng ty
may xuÊt khÈu Nam Hµ

1.1. Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt cña C«ng ty cæ phÇn may Nam
Hµ ¶nh h−ëng ®Õn kÕ to¸n TSC§.
1.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty cæ phÇn may Nam
Hµ.
C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n−íc, ®−îc thµnh
lËp vµ ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp Nhµ n−íc cña N−íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam, ®¨ng ký kinh doanh theo QuyÕt ®Þnh sè 90 Q§/UB ngµy 25 th¸ng 03 n¨m 1991 cña Uû ban nh©n d©n TØnh Nam Hµ.
Trô së cña C«ng ty t¹i Km 2+500 ®−êng 10 - ph−êng Quang Trung - ThÞ
x· Nam Hµ.
TiÒn th©n cña C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ lµ tr¹m v¶i sîi may mÆc
thµnh lËp tõ th¸ng 03/1957, trùc thuéc C«ng ty B¸ch ho¸ Nam Hµ víi nhiÖm vô lµ c¶i t¹o mét sè c¬ së dÖt trong TØnh ®ång thêi gia c«ng dÖt v¶i khæ vu«ng vµ dÖt v¶i mµn phôc vô tiªu dïng chñ yÕu cña nh©n d©n trong TØnh
Tõ n¨m 1958 ®Õn gi÷a n¨m 1970: Lµm nhiÖm vô c¶i t¹o c¬ së may mÆc vµ
gia c«ng ¸o b«ng nam, n÷ sau ®ã chuyÓn sang s¶n xuÊt gia c«ng v¶i sîi may mÆc, trùc tiÕp s¶n xuÊt ¸o b«ng nam, n÷. NhiÖm vô chñ yÕu thêi kú nµy may qu©n trang phôc vô cho quèc phßng.
Tõ n¨m 1967 th× t¸ch nhiÖm vô gia c«ng v¶i sîi riªng thµnh lËp Tr¹m v¶i
sîi v¶i gia c«ng may mÆc. N¨m 1968, Uû ban hµnh chÝnh tØnh quyÕt ®Þnh thµnh lËp XÝ nghiÖp may mÆc, XÝ nghiÖp h¹ch to¸n ®éc lËp trùc thuéc C«ng ty Th−¬ng nghiÖp qu¶n lý lµm nhiÖm vô võa gia c«ng võa s¶n xuÊt hµng may mÆc theo kÕ ho¹ch ®−îc giao.
Tõ nh÷ng n¨m 1970 ®Õn nh÷ng n¨m 1980, doanh nghiÖp lµ c¬ së duy nhÊt
ë ®Þa bµn s¶n xuÊt hµng may mÆc phôc vô nhu cÇu nh©n d©n trong tØnh vµ c¸c ®Þa bµn l©n cËn. Thêi kú nµy, s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ph¸t triÓn æn ®Þnh, lµ mét trong sè c¸c doanh nghiÖp dÉn ®Çu cña tØnh.
Nh÷ng n¨m cuèi cña thËp kû 80, sau §¹i héi §¶ng toµn Quèc lÇn thø VI,
do chÝnh s¸ch kinh tÕ më cöa Nhµ n−íc ta, còng nh− hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp may trong n−íc, C«ng ty b¾t ®Çu chuyÓn sang s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. Ban ®Çu lµ nh÷ng s¶n phÈm ®¬n gi¶n nh−: B¶o hé lao ®éng, ga ch¨n, gèi xuÊt khÈu vµo thÞ tr−êng §«ng ¢u. §©y lµ b−íc khëi ®Çu cho viÖc th©m nhËp thÞ tr−êng thÕ giíi.
Tài sản cố định là một trong 3 yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh. Nó là vật dẫn lao động của con người đến với đối tượn lao động đồng thời làm giả
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement