Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Audwine
#750309 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phân tích tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư và một số biện pháp nâng cao tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư tai Công ty cao su sao vàng
KILOBOOK.COM
§å ¸n tèt nghiÖp
sv: ng« thÞ t©m
§HBK-HN
khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý

2
mét ph−¬ng ¸n gãp phÇn gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®em lîi nhuËn, tiÕt kiÖm lao ®éng cho doanh nghiÖp. Do vËy, viÖc thùc hiÖn qu¶n lý vËt t− trong doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®−îc hoµn thiÖn tõ kh©u tæ chøc cung øng dù tr÷ ®Õn viÖc tÝnh to¸n chÝnh x¸c chi phÝ vËt t− lµm sao cho hîp lý tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ th× míi ®¸p øng ®−îc môc tiªu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm.
Sau thêi gian häc tËp lý thuyÕt ë tr−êng em ®−îc vÒ thùc t©p t¹i C«ng ty
cao su sao vµng. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp, ®−îc tiÕp xóc víi thùc tiÔn c«ng t¸c qu¶n lý tai c«ng ty kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc lý luËn c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vËt t−, em nhËn thÊy c«ng t¸c cung øng, dù tr÷ vµ sö dông vËt t− lµ phÇn
qu©n träng trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ nãi chung vµ c«ng t¸c cung øng, dù tr÷ vµ sö dông vËt t− nãi riªng t¹i c«ng ty, v× vËy em xin ®−îc ®i s©u nghiªn cøu
®Ò tµi: "Ph©n tÝch t×nh h×nh cung øng, dù tr÷ vµ sö dông vËt t− vµ mét sè
biÖn ph¸p n©ng cao t×nh h×nh cung øng, dù tr÷ vµ sö dông vËt t− t¹i C«ng ty
cao su sao vµng
".
2.§èi t−îng ph¹m vi ®Ò tµi
a.§èi t−îng
.
Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c cung øng, dù tr÷ vµ sö dông vËt t−
cña C«ng ty cao su sao vµng nh»m t×m ra nh÷ng ®iÓm yÕu, ®iÓm m¹nh, vÊn ®Ò cÇn kh¾c phôc, ®iÓm cÇn ph¸t huy th«ng qua sè l−îng thùc tÕ do c«ng ty cung cÊp.
b. Ph¹m vi.
§å ¸n giíi h¹n trong ph¹m vi lµ ph©n tÝch t×nh h×nh cung øng, dù tr÷ vµ
sö dông vËt t−, trªn c¬ së ®ã x©y dùng mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vËt t− ®−îc tèt h¬n t¹i C«ng ty cao su sao vµng.
3.Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu.
Sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch so s¸nh, thay thÕ liªn hoµn kÕt hîp
víi t×m hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ ë c¸c phßng ban, bé phËn trong c«ng ty kÕt hîp víi c¸c tµi liÖu, s¸ch lý thuyÕt, vµ d−íi sù h−íng dÉn cña c« gi¸o Lª ThÞ Hång Ph−¬ng. Cuèi cïng ®−a ra mét sè biÖn ph¸p kh¾c phôc nh−îc ®iÓm.
Một quy luật tất yếu của nền sản xuất kinh tế thị trường là quy luật cạnh tranh: Làm thế nào để đứng vững trên thị trường? Làm thế nào để có thể đáp ứng được nh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement