Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By c0nverse1
#750308 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng nội địa ở công ty XNK nông sản thực phẩm Hà Nội
KILOBOOK.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp

2
NhËn thøc ®−îc vai trß, ý nghÜa cña c«ng t¸c b¸n hµng ®ßi hái c¸c doanh
nghiÖp th−¬ng m¹i kh«ng ngõng cñng cè, n©ng cao, hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng ®Ó theo kÞp tèc ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ hiÖn nay.
Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty xuÊt nhËp khÈu n«ng s¶n thùc phÈm
Hµ Néi, em nhËn thÊy viÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng t¨ng c−êng hiÖu qu¶
cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng lµ mét ®Ò tµi hay gãp phÇn ®−a viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng trë thµnh mét c«ng cô ®¾c lùc
phôc vô cho viÖc lËp kÕ ho¹ch tiªu thô hµng ho¸ vµ ra c¸c quyÕt ®Þnh cña nhµ qu¶n lý. §−îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña thÇy NguyÔn ViÕt TiÕn, c¸c c« chó anh chÞ phßng kÕ to¸n C«ng ty xuÊt nhËp khÈu n«ng s¶n thùc phÈm Hµ Néi cïng víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë tr−êng, em ®· thùc hiÖn luËn v¨n cña m×nh víi ®Ò
tµi:
Hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng néi ®Þa ë c«ng ty xuÊt nhËp
khÈu n«ng s¶n thùc phÈm Hµ Néi
Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu cña ®Ò tµi trªn c¬ së ph©n tÝch vÒ mÆt lý luËn
kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng nãi riªng kÕt hîp víi thùc tiÔn kinh doanh vµ kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng t¹i c«ng ty xuÊt nhËp khÈu n«ng s¶n thùc phÈm Hµ Néi tõ ®ã cã nh÷ng ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a kÕ
to¸n nghiÖp vô b¸n hµng ë c«ng ty.
Ngoµi lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn, néi dung cña luËn v¨n gåm 3 ch−¬ng :
Ch−¬ng 1
: C¬ së lý luËn cña viÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng trong
doanh nghiÖp th−¬ng m¹i.
Ch−¬ng 2
: Thùc tr¹ng kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng néi ®Þa t¹i c«ng ty xuÊt
nhËp khÈu n«ng s¶n thùc phÈm Hµ Néi
Ch−¬ng 3
: Ph−¬ng h−íng hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng néi ®Þa ë
c«ng ty xuÊt nhËp khÈu n«ng s¶n thùc phÈm Hµ Néi
Do thêi gian thùc tËp cã h¹n, kinh nghiÖm thùc tÕ ch−a cã, kh¶ n¨ng lý
luËn cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn b¶n luËn v¨n nµy khã tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em
rÊt mong nhËn ®−îc ý kiÕn ®ãng gãp bæ sung cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c c« chó anh chÞ phßng kÕ to¸n cña c«ng ty ®Ó ®Ò tµi cña em ®−îc hoµn thiÖn h¬n n÷a.
Việc tổ chức hợp lý quá trình hạch toán kế toán nghiệp vụ bán hàng là yêu cầu hết sức cần thiết không riêng với bất cứ DN thương mại nào
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement