Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyentranthuyvybeyeu
#750301 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tổ chức công tác kế toán lao động tiền lương tại công ty khai thác công trình thủy lợi
KILOBOOK.COM
B¸o c¸o qu¶n lý Lao ®éng vµ TiÒn l−¬ng
Lª ThÞ Hång Hµ - KT 44A
2
trong c«ng ty, d−íi sù h−íng dÉn cña c¸c thÇy c« gi¸o ë tr−êng. Em ®· hoµn
thµnh chuyªn ®Ò nµy víi 3 néi dung chÝnh sau:
PhÇn I: Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp (C«ng ty
khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi)
PhÇn II: T×nh h×nh tæ chøc qu¶n lý c«ng t¸c kÕ to¸n "TiÒn l−¬ng vµ c¸c
kho¶n trÝch theo l−¬ng"
PhÇn III: Ph−¬ng h−íng - nhËn xÐt - ®¸nh gi¸ vµ kÕt luËn.
Do kh¶ n¨ng cßn nhiÒu h¹n chÕ v× thÕ chuyªn ®Ò nµy sÏ kh«ng tr¸nh
khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®−îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c«
gi¸o trong bé m«n chuyªn ngµnh kÕ to¸n tr−êng Cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt
c«ng nghiÖp I - Hµ Néi vµ sù ®ãng gãp ý kiÕn cña ban l·nh ®¹o, phßng kÕ
to¸n cña C«ng ty khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi Mü §øc - Hµ T©y.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003
Sinhviªn
Lª ThÞ Hång Hµ
phần 1. khái quát về tình hình hoạt động của DN. phần 2. tình hình tổ chức quản lý công tác kế toán lao động tiền lương tại công ty khai thác công trình thủy lợ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement