Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyendovantrinh
#750300 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Công tác hạch toán kế toán tại công ty bánh kẹo Hải Châu
KILOBOOK.COM

Ch−¬ng I
Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n
ë c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u.
I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty
- C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u lµ mét doanh nghiÖp nhµ n−íc, thuéc c«ng ty
mÝa ®−êng I cña Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. Tr−íc ®©y lµ tiÒn th©n cña c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u ®−îc hai tØnh Th−îng H¶i vµ Qu¶ng Ch©u
(Trung Quèc) gióp ®ì x©y dùng (v× vËy cã tªn lµ H¶i Ch©u)
- C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u do Bé c«ng nghiÖp nhÑ quýªt ®Þnh thµh lËp
ngµy 02/09/1965. QuyÕt ®Þnh sè 1355 NN - TCCD\Q§ ngµy 29/10/1994 cña Bé tr−ëng n«ng th«n vµ c«ng nghiÖp thùc phÈm (nay lµ Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n) vÒ viÖc ®æi tªn vµ bæ sung ngµnh nghÒ kinh doanh cña nhµ m¸y b¸nh kÑo H¶i Ch©u.
C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u cã tªn giao dÞch lµ: Hai Chau COFECTIONERY COMPANY Tªn viÕt t¾t: Hai Chau COMPANY. Trô së cña c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u ë 15 M¹c ThÞ B−ëi - QuËn Hai Bµ
Tr−ng - Hµ Néi.
DiÖn tÝch mÆt b»ng hiÖn nay lµ 55.000 m
2

Trong ®ã: Nhµ x−ëng
: 23.000 m
2V¨n phßng
: 3.000 m
2Kho b·i

: 5.000 m
2


Phôc vô c«ng céng : 2.400 m
2

Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u ®−îc chi
lµm c¸c giai ®o¹n sau:
* Thêi kú ®Çu thµnh lËp (1965 - 1975) - Vèn ®Çu t−: Do ch¸nh thanh tra ph¸ ho¹i cña ®Õ quèc Mü nªn c«ng ty
kh«ng cßn l−u tr÷ sè liÖu ban ®Çu. NhiÖm vô d©n sinh kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty trong thêi kú nµy lµ phôc vô d©n sinh quèc phßng.
chương 1. những vấn đề chung về công tác quản lý và hạch toán ở công ty. chương 2. thực trạng công tác hạch toán kế toán tại công ty bánh kẹo Hải Châu. chương 3
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement