Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By gril_kieu_ki90
#750299 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp xây dựng binh đoàn 11
KILOBOOK.COM
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
Cao Thuú Anh - 38A2
2
PhÇn thø nhÊt
Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p

I. §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y l¾p t¸c ®éng ®Õn tæ chøc c«ng t¸c
kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm
1. §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y l¾p trong ngµnh x©y dùng
X©y dùng c¬ b¶n lµ mét ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ®éc lËp cã chøc n¨ng
t¸i s¶n xuÊt TSC§ cho tÊt c¶ c¸c ngµnh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Nã lµm
t¨ng søc m¹nh vÒ kinh tÕ, qu«c phßng, t¹o nªn c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho x·
héi. Mét ®Êt n−íc cã mét c¬ së h¹ tÇng v÷ng ch¾c th× ®Êt n−íc ®ã míi cã ®iÒu
kiÖn ph¸t triÓn. Nh− vËy viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng bao giê còng ph¶i tiÕn
hµnh tr−íc mét b−íc so víi c¸c ngµnh kh¸c.
Muèn c¬ së h¹ tÇng v÷ng ch¾c th× x©y dùng lµ mét ngµnh kh«ng thÓ
thiÕu ®−îc. V× thÕ mét bé phËn lín cña thu nhËp quèc d©n nãi chung vµ quü
tÝch lòy nãi riªng, cïng víi vèn ®Çu t− tµi trî tõ n−íc ngoµi cã trong lÜnh vùc
x©y dùng c¬ b¶n.
S¶n phÈm x©y dùng lµ c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt, h¹ng môc c«ng tr×nh,
c«ng tr×nh d©n dông cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®−a vµo sö dông vµ ph¸t huy t¸c dông.
S¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n lu«n ®−îc g¾n liÒn víi mét ®Þa ®iÓm
nhÊt ®Þnh nµo ®ã. §Þa ®iÓm ®ã lµ ®Êt liÒn, mÆt n−íc, mÆt biÓn vµ cã c¶ thÒm
lôc ®Þa. V× vËy ngµnh x©y dùng c¬ b¶n lµ mét ngµnh kh¸c h¼n víi c¸c ngµnh
kh¸c. C¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt ®Æc tr−ng ®−îc thÓ hiÖn rÊt râ ë s¶n phÈm x©y
l¾p vµ qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm cña ngµnh. §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y dùng
®−îc thÓ hiÖn cô thÓ nh− sau:
S¶n phÈm x©y dùng cã quy m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p, thêi gian x©y dùng
dµi, cã gi¸ trÞ rÊt lín. Nã mang tÝnh cè ®Þnh, n¬i s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®ång
thêi lµ n¬i s¶n phÈm hoµn thµnh ®−a vµo sö dông vµ ph¸t huy t¸c dông. Nã
mang tÝnh ®¬n chiÕc, mçi c«ng tr×nh ®−îc x©y dùng theo mét thiÕt kÕ kü thuËt
Việc hạch toán chi phí để tính giá thành sản phẩm quyết định đến kết quả sản xuất kinh doanh của DN và việc tăng hay giảm chi phí sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement