Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By boysory_lovegirl
#750298 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty công cụ cắt và đo lường cơ khí
KILOBOOK.COM
B¸o c¸o tèt nghiÖp

TrÇn Thu HuyÒn

2

Ch−¬ng I:
C¸c vÊn ®Ò chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh
s¶n phÈm.
1.1 §Æc diÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp.
NÕu tæ chøc s¶n xuÊt ®¬n chiÕc th× tõng s¶n phÈm, tõng c«ng viÖc s¶n xuÊt
lµ ®èi t−îng tÝnh gi¸ thµnh. VÝ dô trong xÝ nghiÖp ®ãng tµu biÓn th× tõng con tµu
lµ mét ®èi t−îng tÝnh gi¸ thµnh.
NÕu Doanh nghiÖp tæ chøc s¶n xuÊt hµng lo¹t th× tõng lo¹i s¶n phÈm lµ
mét ®èi t−îng tÝnh gi¸ thµnh. VÝ dô trong xÝ nghiÖp c¬ khÝ s¶n xuÊt m¸y c«ng cô
th× tõng lo¹i m¸y c«ng cô lµ mét ®èi t−îng tÝnh gi¸ thµnh.
NÕu tæ chøc s¶n xuÊt nhiÒu khèi l−îng lín th× mçi lo¹i s¶n phÈm s¶n xuÊt
lµ mét ®èi t−îng tÝnh gi¸ thµnh.VÝ dô trong xÝ nghiÖp dÖt th× ®èi t−îng tÝnh gi¸
thµnh lµ tõng lo¹i sîi, v¶i...
1.2 Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ c¸c c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt chñ
yÕu
1.2.1 Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt
Theo c¸c nhµ nghiªn cøu kinh tÕ thÕ giíi: “Mäi ho¹t ®éng cña con ng−êi
mµ t¹o ra thu nhËp lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt”, nÒn s¶n xuÊt cña mét quèc gia bao
gåm c¸c ngµnh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm vËt chÊt vµ c¸c ngµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm
dÞch vô. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp ph¶i khai
th¸c vµ sö dông c¸c nguån lao ®éng, vËt t−, tµi s¶n, tiÒn vèn ®Ó thùc hiÖn viÖc s¶n
xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm cung cÊp dÞch vô. Trong qu¸ tr×nh ®ã, doanh nghiÖp ph¶i
bá ra c¸c chi phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cña m×nh, chi phÝ bá ra cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®−îc gäi
lµ chi phÝ s¶n xuÊt.
Chi phÝ s¶n xuÊt lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng
sèng, lao ®éng vËt ho¸ vµ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt kh¸c mµ doanh nghiÖp chi ra ®Ó
tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét thêi kú.

Để hạ giá thành sản phẩm không còn là vấn đề riêng của DN mà còn mang tính xã hội, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sp có vai trò đặc biệt trong côn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement