Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tizixinh_yeuchipxinh9x
#750295 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán vật liệu và công cụ công cụ tại xí nghiệp gạch ngói hồng thái
KILOBOOK.COM


1
1
®Ó chèng mäi hiÖn t−îng x©m ph¹m t¸i s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ. §Ó thùc hiªn ®−îc th× c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i sö dông kÕ to¸n lµ c«ng cô qu¶n lý.
XuÊt ph¸t tõ lý do trªn, lµ mét sinh viªn tr−êng Cao §¼ng Kinh TÕ –
Kü ThuËt C«ng nghiÖp I, ®−¬c thùc tËp t¹i bé phËn kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i, em ®· lùa chän chuyªn ®Ò:

““
“Tæ CHøC C¤NG T¸C KÕ TO¸N
VËT LIÖU Vµ C¤NG Cô, DôNG Cô T¹I XÝ NGHIÖP G¹CH NGãI HåNG TH¸I””””

nh»m ®i s©u t×m hiÓu thùc tÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô, dung cô cña mét doanh nghiÖp c«ng nghiÖp, ®ång thêi rót ra bµi häc kinh nghiÖm cho b¶n th©n.

KÕt cÊu b¶n chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn:

PhÇn I: ®Æc ®iÓm chung cña xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸I

PhÇn II: thùc tr¹ng chung vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n vËt liÖu
vµ c«ng cô dông cô t¹i xÝ nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i

PhÇn III: mét sè nhËn xÐt ®¸nh gi¸, kiÕn nghÞ, ®Ò suÊt vµ kÕt luËn vÒ
c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i xÝ
nghiÖp g¹ch ngãi hång th¸i
phần 1. đặc điểm chung của xí nghiệp gạch ngói hồng thái. phần 2. thực trạng chung về công tác hạch toán Kế toán vật liệu và công cụ công cụ tại xí nghiệp gạch
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement