Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By the_girl
#750288 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tổ chức công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm háng hóa tại công ty thương mại xnk hà nội
KILOBOOK.COM
B¸o c¸o qu¶n lý

Khoa Kinh tÕ Ph¸p chÕ
NguyÔn ThÞ Hång - K45E
4.2 Lùa chän c¸c phÇn tö trong kªnh ph©n phèi ...................................... 30
4.3. C¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n hµng ..................................................... 30 4.4. Quan hÖ quÇn chóng vµ khuyÕch tr−¬ng kh¸c .................................. 31 5.Tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm ................................................................... 31
5.1. Tæ chøc m¹ng l−íi b¸n hµng ............................................................ 31
5.2. Tæ ch−c lùa chän nh©n viªn ............................................................. 32
III . §¸nh gi¸ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm .................................................... 32 1 . Ph©n tÝch khèi l−¬ng tiªu thô s¶n phÈm qua c¸c n¨m . ........................ 32 2 . Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu doanh thu tiªu thô lîi nhuËn . .......................... 34
PhÇn III : Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó ®Èy M¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ ë C«ng ty Th−¬ng M¹i XNK - Hµ Néi .................................................................................................................
37
I . §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty . .................. 37
1 . ThuËn lîi . .......................................................................................... 37 2 . Khã kh¨n vµ thö th¸ch . ...................................................................... 38
II . §Þnh h−íng ph¸t triÓn . ........................................................................... 39
1. Môc tiªu . ............................................................................................ 39 2. Ph−¬ng h−íng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ ë C«ng ty ....... 39 3. KÕ ho¹ch, môc tiªu phÊn ®Êu n¨m 2003............................................... 40
III . Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh tèc ®é ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm hµng cña C«ng ty......................................................................................................... 40
1.Tæ chøc ¸p dông chiÕn l−îc Marketing vµ ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr−êng. 40 2. Ph¸t triÓn m¹ng l−íi tiªu thô s¶n phÈm hîp lý ..................................... 41 3.Tæ chøc ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn, phæ biÕn kiÕn thøc liªn quan ®Õn tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸........................ 42 4. Hoµn thiÖn chiÕn l−îc vµ kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm. ......................... 42
IV. Mét sè ý kiÕn nh»m thùc hiÖn vµ hoµn thµnh c«ng t¸c qu¶n lý tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty.......................................................................... 43
1. NhËn xÐt chung.................................................................................... 43 2. Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thµnh h¬n n÷a c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ .......................................................................................................... 44 2.1. VÒ phÝa Nhµ n−íc. ........................................................................... 44 2.2. VÒ phÝa C«ng ty . ............................................................................. 44

KÕt luËn......................................................................................................................... 46
tiêu thụ sản phẩm hàng hóa sẽ đảm bảo yêu cầu trong quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục, nó là tấm gương phản chiếu hiệu quả hđsxkd của DN
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement