Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By chip_model08
#750275 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại công ty dệt len mùa đông
KILOBOOK.COM
B¸o c¸o kÕ to¸n

Tr−êng C§ KT- KT CN I


PhÇn I:
Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty dÖt len mïa ®«ng.
I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty dÖt len mïa ®«ng Tªn c«ng ty : C«ng ty dÖt len Mïa §«ng

§Þa chØ XN : 47 NguyÔn Tu©n - Thanh Xu©n - Hµ Néi


TiÒn th©n cña c«ng ty lµ “ Liªn x−ëng c«ng tù hîp danh” ®−îc thµnh lËp
n¨m 1960 do hîp doanh c¸c nhµ t− b¶n nghµnh dÖt trong qu¸ tr×nh c¶i t¹o
c«ng th−¬ng nghiÖp t− b¶n. N¨m 1970 ®æi tªn thµnh “Nhµ m¸y dÖt len Mïa §«ng”.
Ngµy 8/7/1993 ®−îc sù ®ång ý cña UBND thµnh phè Hµ Néi nhµ m¸y chÝnh thøc mang tªn “C«ng ty DÖt Len Mïa §«ng”. C«ng ty lóc nµy vÉn lµ m«t doanh nghiÖp thuéc khèi c«ng nghiÖp ®Þa ph−¬ng trùc thuéc së c«ng nghiÖp Hµ Néi.
S¶n phÈm cña C«ng ty dÖt len Mïa §«ng bao gåm: sîi len, ¸o len c¸c lo¹i
vµ bÝt tÊt. Do vËy mµ nhiÖm vô cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt ra sîi len ®Ó cung
cÊp cho thÞ tr−êng trong vµ ngoµi n−íc


II. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty._C«ng ty cã nhiÖm vô sö dông, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ®óng chÕ ®é
hiÖn hµnh.

_ Tu©n thñ hîp ®ång kinh tÕ ®· ký, ®¶m b¶o ch÷ tÝn ®èi víi b¹n hµng.

_ N¾m b¾t kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh, nhu cÇu cña thÞ tr−êng ®Ó tæ
chøc s¶n xuÊt kinh doanh hîp lý.

_ ChÊp hµnh vµ thùc hiÖn nghiªm chØnh chÕ ®é nép ng©n s¸ch nhµ n−íc,
®ång thêi ®¶m b¶o quyÒn lîi hîp ph¸p cho ng−êi lao ®éng.

III. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 1 . C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë C«ng ty: Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®−îc tæ chøc theo m« h×nh tham m−u trùc tuyÕn ®an cµi chøc n¨ng vµ ph©n phèi, ®øng ®Çu chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh toµn C«ng ty lµ gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc C«ng ty do Së c«ng nghiÖp Hµ Néi bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm, gi¸m ®èc lµ ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty tr−íc cÊp trªn. Trî gióp gi¸m ®èc gåm cã 2 Phã gi¸m ®èc
phần 1. giới thiệu chung vè dệt len mùa đông. phần 2. thực trạng công tác hạch toán kế toán tại công ty. phần 3. một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toá
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement